Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Thông tin Khen thưởng - Xử phạt

Xem với cỡ chữAA

Kịp thời phát hiện và nêu gương cá nhân, đơn vị có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em

(08:51 | 20/05/2019)

Đồng chí Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh vừa ký ban hành Công văn số 871-CV/TU, ngày 14-5-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (BTVTU) về thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

BTVTU yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể quan tâm đến việc thực hiện quyền trẻ em, tạo môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em; triển khai tích cực và hiệu quả các biện pháp phòng, chống xâm hại, bạo lực đối với trẻ em, buôn bán trẻ em; can thiệp, hỗ trợ kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; thực hiện các giải pháp phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước, tai nạn giao thông ở trẻ em; nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.


Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 18/CT-TTg, ngày 16-5-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; Nghị quyết số 154/2015/NQ-HĐND, ngày 9-12-2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình và bảo vệ, chăm sóc trẻ em (BVCSTE) giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND, ngày 12-4-2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình và BVCSTE giai đoạn 2016-2020. Rà soát, bố trí cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em ở cơ sở đáp ứng yêu cầu; củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của ban chỉ đạo công tác BVCSTE các cấp.


Các cơ quan báo, đài của tỉnh và đài truyền thanh các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về trẻ em, đặc biệt là Luật Trẻ em; về Tháng hành động vì trẻ em năm 2019, với chủ đề “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số”. Tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm của toàn xã hội, cả hệ thống chính trị và từng gia đình, mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người dân về công tác BVCSTE. Báo, đài thường xuyên mở chuyên mục, chuyên trang về công tác BVCSTE. Kịp thời phát hiện và nêu gương cá nhân, đơn vị có thành tích tốt trong công tác BVCSTE trên địa bàn; lên án hành vi ngược đãi, xâm hại đối với trẻ em.


BTVTU giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giúp BTVTU theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công văn này.


Theo BTVTU, thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ vi phạm về quyền trẻ em, đặc biệt là bạo lực, xâm hại trẻ em từng lúc diễn biến phức tạp. Tai nạn, thương tích, đuối nước ở trẻ em chưa giảm. Riêng năm 2018, toàn tỉnh xảy ra 80 trường hợp trẻ bị tai nạn, thương tích, đuối nước, bị xâm hại, gây bức xúc trong dư luận.
 

Mộng Linh