Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ý kiến chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thanh Bình tại Hội nghị rút kinh nghiệm tổ chức các hoạt động "Tết Quân - Dân" năm 2019 và thông qua Kế hoạch tổ chức các hoạt động "Tết Quân - Dân" năm 2020

(10:53 | 31/03/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   244_TB-VPsigned_201903290752284100.pdf