Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ý kiến chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Kết luận chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thanh Bình, tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên - tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; công tác giáo dục quốc phòng - an ni

(14:08 | 13/02/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   128_TB-VPsigned_201902010755548290.pdf