Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ý kiến chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thanh Bình tại cuộc họp thông qua Đề án sáp nhập Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Trung tâm Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn thành Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn.

(15:09 | 28/11/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   751_TB-VPsigned_201811260452053340.pdf