Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ý kiến chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

V/v chấn chỉnh việc thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng.

(10:03 | 21/11/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1495_UBND-NCPCsigned_201811160250081760.pdf