Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ý kiến chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng tại cuộc họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ quý II năm 2018

(21:43 | 14/10/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   668_TB-VPsigned_201810120228596090.pdf