Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ý kiến chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Tổ chức Lễ Sene Đôn Ta của đồng bào dân tộc trên tinh thần “đoàn kết, phấn khởi, an toàn và tiết kiệm”

(08:04 | 04/10/2018)

Ngày 14 - 9 - 2018, Tỉnh ủy Kiên Giang ban hành Công văn số 729-CV/TU về việc lãnh đạo tổ chức lễ Sene Đôn Ta của đồng bào dân tộc Khmer.

Theo đó, Lễ Sene Đôn Ta cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer năm 2018 diễn ra vào các ngày 08, 09 và 10 – 10 -2018. Để ngày lễ của đồng bào dân tộc diễn ra tốt đẹp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội lãnh đạo tổ chức tốt Lễ Sene Đôn Ta của đồng bào dân tộc trên tinh thần “đoàn kết, phấn khởi, an toàn và tiết kiệm”, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc, không để ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của đồng bào trước, trong và sau lễ.

 

Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức đoàn đi thăm các chùa, gia đình chính sách, các vị sư sãi, người có công, người có uy tín trong đồng bào dân tộc; vận động giúp đỡ, hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn được vui lễ. Tạo điều kiện thăm hỏi, động viên hoặc giải quyết cho cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang là người dân tộc Khmer được nghỉ phép để đón lễ theo truyền thống. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao vui tươi, lành mạnh theo phong tục cổ truyền của đồng bào dân tộc, trên tinh thần tiết kiệm, thiết thực. Các cơ quan thông tin đại chúng, Đài Phát thanh vàTruyền hình và Đoàn Nghệ thuật Khmer tỉnh có chương trình phục vụ cho đồng bào dân tộc trong dịp lễ. Các cơ quan chức năng tăng cường bảo đảm công tác an ninh, trật tự trong các ngày lễ.

 

Tổ chức tuyên truyền, giáo dục đồng bào dân tộc hiểu rõ và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc; chính sách dân tộc, tôn giáo; vận động đồng bào tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước; phong trào hành động cách mạng ở địa phương, gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; nêu cao ý thức cảnh giác, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động phá hoại và các luận điệu tuyên truyền phản động của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước; không để kẻ xấu lợi dụng, kích động tham gia vào các hoạt động chống đối, tụ tập đông người vi phạm pháp luật, nhất là trên các trang mạng xã hội, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát huy ý chí tự lực vươn lên của đồng bào, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, kinh doanh, làm giàu, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Tú Long