Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ý kiến chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Tuyên truyền các chính sách về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội theo Nghị quyết của Đảng

(08:02 | 04/10/2018)

Ngày 18/9/2018, UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Công văn số 1233/UBND-VHXH về việc tổ chức tuyên truyền các chính sách về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội theo Nghị quyết của Đảng.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với với các Ban thuộc Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các ngành, đơn vị có liên quan tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng về quan điểm, mục tiêu, nội dung cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 và Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức trao đổi, tọa đàm với cán bộ lãnh đạo chủ chốt của địa phương nhằm thống nhất nhận thức đúng bản chất của chính sách; tổ chức đối thoại với công nhân lao động về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc cải cách tiền lương và bảo hiểm xã hội.

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban quản lý (BQL) Khu kinh tế tỉnh, BQL Khu kinh tế Phú Quốc, Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với các tổ chức đoàn thể quần chúng chủ động nắm chắc tình hình đề xuất kịp thời các giải pháp để ngăn chặn, phòng ngừa ngưng việc tập thể xảy ra. Các doanh nghiệp phối hợp với Công đoàn cơ sở tuyên truyền, vận động người lao động tuân thủ các quy định của pháp luật về lao động, chấp hành tốt nội quy lao động của doanh nghiệp, không tự ý nghỉ việc, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, việc làm và thu nhập của người lao động. Đồng thời, có biện pháp chủ động phòng ngừa bảo đảm an ninh, trật tự và bảo vệ tài sản của doanh nghiệp.

 

Công an tỉnh chủ trì, phối hơp với BQL Khu kinh tế tỉnh, BQL Khu kinh tế Phú Quốc, các ngành và địa phương có liên quan chủ động nắm tình hình an ninh, trật tự trong các doanh nghiệp, kịp thời có biện pháp ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn.

 

Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan tuyên truyền và phổ biến chính sách, pháp luật lao động đến người lao động và người sử dụng lao động; tuân thủ các quy định của pháp luật về lao động.

Tú Long