Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ý kiến chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng tại cuộc họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 8 năm 2018

(12:27 | 24/09/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   622_TB-VPsigned_201809181038105010.pdf