Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quốc phòng - An ninh

Xem với cỡ chữAA

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, tự kiểm tra việc thi hành pháp luật  về xử lý vi phạm hành chính

(10:28 | 15/04/2020)

Ngày 09 tháng 4 năm 2020, Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang ban hành Công văn số 572/STP-QLXLVPHC&TDTHPL về việc thực hiện công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính.


Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Vũ Hồng, Sở Tư pháp đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác kiểm tra, tự kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý. Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 17/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

 


Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực IV kiểm tra hành chính  việc sử dụng tần số vô tuyến điện


Tổng hợp, đánh giá đầy đủ, toàn diện những bất cập, khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước được phân công; kiến nghị những nội dung cần sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính để khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
Tú Long
 

Tú Long