Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Kinh tế - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

Hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả

(20:03 | 06/10/2018)

Trong xu thế hội nhập hiện nay, đất nước nói chung và từng tỉnh nói riêng, muốn phát triển mạnh về kinh tế không chỉ chú trọng đến việc khai thác những nguồn lực nội tại của mình mà còn phải huy động những nguồn lực bên ngoài; đó là tận dụng những chính sách của từng nước khi ký các hiệp định thương mại về thuế để phát huy những hàng hóa dịch vụ có lợi thế của từng địa phương. Đồng thời, cần có sự tham gia của cả hệ thống chính trị, của nhiều cấp, ngành, địa phương. 

Thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 06/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa chỉ đạo các cấp, các ngành, nhất là Tiểu ban hội nhập quốc tế về kinh tế tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau:


Các thành viên Tiểu ban hội nhập quốc tế về kinh tế tiếp tục cụ thể hóa, triển khai thực hiện những nhiệm vụ đề ra trong đảm bảo thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; chủ động lồng ghép vào kế hoạch công tác hàng năm và tổ chức triển khai thực hiện.


Sở Công Thương phối hợp các đơn vị có liên quan tiếp tục tăng cường phổ biến thông tin, tuyên truyền hội nhập kinh tế quốc tế đặc biệt là thông tin về thực thi các cam kết cho người dân và doanh nghiệp; gắn việc thực hiện với việc rà soát, bổ sung hoàn thiện các chính sách phù hợp với pháp luật Việt Nam và hài hòa với thông lệ quốc tế. Đồng thời triển khai thực hiện Kế hoạch số 60/KH-UBND, ngày 26/3/2018, của UBND tỉnh Kiên Giang, về nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.


Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành có liên quan thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh nền kinh tế;


Ban Chỉ đạo hội nhập quốc tế của tỉnh chỉ đạo Tiểu ban hội nhập quốc tế về kinh tế thường xuyên phối hợp với Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế cập nhật chủ trương, chính sách liên quan đến việc thực thi các cam kết; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp, người dân khai thác hiệu quả.


Dây là nhiệm vụ quan trong xuyên suốt góp phần huy động được sức mạnh tổng hợp, tạo nên đột phá trong thu hút đầu tư và thúc đẩy các dự án lớn, giúp tỉnh khai thác tối đa tiềm năng hiện có để đưa nền kinh tế phát triển nhanh, mạnh mẽ và bền vững./.
 

Hữu Sương