Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Kinh tế - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018.

(09:19 | 03/04/2018)

Ngày 20-3-2018, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng ký ban hành Chỉ thị số 624/CT-UBND về đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

       Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018, nhất là phải đảm bảo mục tiêu thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2018 đạt từ 95% trở lên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu giám đốc (thủ trưởng) các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ giải pháp: 


       Nâng cao tinh thần trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành tốt kế hoạch đầu tư công năm 2018 được giao, đảm bảo đến cuối năm đạt tỷ lệ từ 95% trở lên. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chấp hành nghiêm các quy định trong quản lý đầu tư công, không để xảy ra sai sót, vi phạm. Chấn chỉnh và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác thẩm định, thẩm tra thiết kế - dự toán. 

 
       Rà soát, sắp xếp, tổ chức lại ban quản lý dự án thuộc cấp mình quản lý theo quy định, hoàn thành chậm nhất trong tháng 4-2018, báo cáo UBND tỉnh. Xem xét điều chuyển, cho thôi việc đối với các cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên làm việc không hiệu quả hoặc xảy ra vi phạm; kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, suy thoái về đạo đức nghề nghiệp, cản trở, gây khó khăn trong thực hiện đầu tư công. Thực hiện quán triệt tinh thần, thái độ, nhiệm vụ quản lý dự án đến từng cán bộ để nâng cao nhận thức trong thực thi công vụ được giao. 


       Khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện các công trình, dự án theo từng tháng, quý gắn với phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng lãnh đạo, cán bộ phụ trách và căn cứ vào đó để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xét thi đua, khen thưởng năm 2018. Rà soát lại quy trình, thủ tục, hồ sơ chuẩn bị đầu tư các dự án khởi công mới, nếu thiếu thì phải sớm bổ sung; chậm nhất đến hết tháng 5-2018 phải hoàn thành công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu các dự án khởi công mới, nếu không hoàn thành thì Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh cắt vốn, điều chuyển vốn cho các dự án khác. Thực hiện nghiêm các quy định về đấu thầu. Giám sát chặt chẽ công tác đấu thầu, đảm bảo công khai, minh bạch, xử lí nghiêm các hành vi tiêu cực; nếu vi phạm thì xử lý theo quy định của pháp luật hoặc rút vốn, chuyển vốn cho công trình, dự án khác. Kiên quyết xử lý các nhà thầu chậm tiến độ mà nguyên nhân chính là lỗi của nhà thầu. 


       Tăng cường phối hợp giữa các ngành, đơn vị và địa phương có liên quan, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành dân dụng và công nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan khẩn trương xây dựng Quy chế phối hợp trong quản lý, điều hành thực hiện các dự án đầu tư, trình UBND tỉnh trong tháng 4-2018; hoàn tất công tác bàn giao hồ sơ, nhiệm vụ với các sở, ngành để triển khai nhanh các dự án đã được bố trí vốn kế hoạch năm 2018. Tăng cường công tác nghiệm thu từng giai đoạn để giải ngân vốn kịp thời khi có khối lượng hoàn thành, nhằm giảm bớt khó khăn cho nhà thầu, không để dồn việc vào cuối năm. 


       Tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình, an toàn lao động và bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, an toàn lao động cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên trực tiếp làm công tác xây dựng cơ bản. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác giám sát và đánh giá đầu tư theo quy định tại Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30-9-2015 của Chính phủ. Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính rà soát các nguồn vốn cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2018 để trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của Luật Đầu tư công; hoàn thành chậm nhất trong tháng 3-2018…/.
 

Đức Tuệ