Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Kinh tế - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

Không ký hợp đồng lao động trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập

(14:45 | 01/07/2019)

Ngày 26-6-2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Kiên Giang ban hành Công văn số 809/UBND-NCPC về việc không ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn nghiệp vụ.

Triển khai phần mềm một cửa điện tử cho các công chức, viên chức nhà nước. Ảnh: UYỂN NHI.

 

Theo đó, thực hiện Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Công văn số 6312/BNV-TCBC ngày 27/12/2018 của Bộ Nội vụ về việc thẩm định số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Kiên Giang năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành tỉnh (các cơ quan, đơn vị được Hội đồng nhân dân tỉnh hoặc Chủ tịch UBND tỉnh giao biên chế hàng năm) và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố không thực hiện việc ký hợp đồng lao động đối với những người làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ ở các vị trí việc làm được xác định là công chức trong các cơ quan hành chính hoặc viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm toàn bộ hoặc một phần chi thường xuyên. Chấm dứt hợp đồng làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ ở các vị trí việc làm được xác định là công chức, viên chức (nếu có).

Tú Long