Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Kinh tế - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

Quy định mới về đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí

(09:00 | 22/05/2019)

Ngày 06-5-2019 Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BTTTT Quy định việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí.

Theo đó quy định nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí; việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí; quyền và trách nhiệm của các cơ quan báo chí, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí.

 

Biển, đảo Việt Nam. Ảnh Minh họa.

 

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí; Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí.

 

Nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí gồm thông tin chính thức về Việt Nam, thông tin quảng bá hình ảnh Việt Nam, thông tin tình hình thế giới vào Việt Nam và thông tin giải thích, làm rõ quy định tại khoản 1 các Điều 7, 8, 9, 10 Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/7/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại

.

Việc đăng, phát nội dung trên báo chí phải thông tin đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với lợi ích của đất nước và của nhân dân Việt Nam; không đăng phát nội dung thông tin ảnh hưởng tiêu cực đến vị thế, hình ảnh Việt Nam; gây phương hại đến quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế giữa Việt Nam và các nước; kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước.

 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 21/6/2019./.

Dũng Tiến