Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Chính trị

Xem với cỡ chữAA

Bí thư cấp tỉnh, huyện tiếp dân định kỳ ít nhất 1 ngày; bí thư cấp xã ít nhất 2 ngày trong 1 tháng

(15:55 | 26/02/2019)

Ngày 18-02-2019, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã ký ban hành Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy (CU) trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

Theo đó, Quy định này quy định trách nhiệm của người đứng đầu CU trong việc tiếp dân, đối thoại, xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân, nhất là những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Quy định áp dụng đối với người đứng đầu CU cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo là người dân, cán bộ, đảng viên, đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

 

Nguyên tắc chung: Người đứng đầu CU phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp dân, xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân; thực hiện nghiêm việc tiếp dân, đối thoại và xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Việc đối thoại và xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân, phải tôn trọng, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của dân; dân chủ, công tâm, khách quan, kịp thời, đúng phạm vi thẩm quyền; trình tự, thủ tục đơn giản, tạo thuận lợi cho người dân; bảo mật thông tin, bảo đảm an toàn cho người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo quy định.

 

Trách nhiệm của người đứng đầu CU:

 

Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo, yêu cầu của CU, người đứng đầu CU cấp trên trong công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân.

 

Trực tiếp thực hiện việc tiếp dân, kịp thời đối thoại với dân khi cần thiết và xử lý, giải quyết các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân theo thẩm quyền.

 

Lãnh đạo, chỉ đạo, kiếm tra, đôn đốc người đứng đầu CU, tổ chức, cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền chấp hành quy định về tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân.

 

Ban hành và thực hiện nội quy, quy chế tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân theo quy định của Đảng, Nhà nước; phân công một cơ quan trực thuộc chịu trách nhiệm tiếp nhận, xử lý thông tin, báo cáo và theo dõi, tổng hợp, tham mưu cho người đứng đầu CU lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân trên địa bàn; bố trí địa điểm, điều kiện vật chất, kỹ thuật cần thiết, thuận lợi cho người dân đến phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo Bảo đảm trật tự, an toàn cho việc tiếp dân; bảo vệ người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo.

 

Thông báo thời gian, địa điểm tiếp dân trên trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức (nếu có) và trụ sở làm việc của người đứng đầu CU hoặc địa điểm tiếp dân.

 

Định kỳ quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm hoặc đột xuất trực tiếp với bí thư cấp dưới trực tiếp và thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị cùng cấp có liên quan về tình hình, kết quả công tác tiếp dân, xử lý, giải quyết các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân.

 

Định kỳ hàng tháng, quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm hoặc đột xuất: bí thư CU cấp tỉnh báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Nội chính, Ban Dân vận Trung ương; bí thư CU cấp huyện báo cáo bí thư CU cấp tỉnh, Ban Nội chính, Ban Dân vận Tỉnh ủy; bí thư CU cấp xã báo cáo bí thư CU cấp huyện và Ban Dân vận Huyện ủy về tình hình, kết quả tiếp dân và xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân.

 

Về thời gian tiếp dân: Người đứng đầu CU cấp tỉnh, cấp huyện tiếp dân định kỳ ít nhất 1 ngày trong 1 tháng; người đứng đầu CU cấp xã tiếp dân định kỳ ít nhất 2 ngày trong 1 tháng. Tiếp dân đột xuất trong trường hợp: Vụ việc nổi cộm, phức tạp kéo dài, có nhiều người tham gia, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị…

 

Quy định còn nêu rõ trách nhiệm, xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người đứng đầu CU; về thời hạn xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; về xử lý đơn, thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo gửi đến cơ quan, đơn vị của người đứng đầu CU; về xử lý trách nhiệm trong các trường hợp vi phạm.

 

Quy định có hiệu lực thi hành từ ngày ký, được phổ biến đến chi bộ.

THÁI NGỌC