Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Chính trị

Xem với cỡ chữAA

Quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức

(10:57 | 09/06/2020)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức (BCCC). Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức (CQTC) là bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập; hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20-7-2020.Nghị định số 62/2020/NĐ-CP quy định các CQTC xác định vị trí việc làm cho công chức phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của CQTC; mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động; phạm vi, đối tượng phục vụ, quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Vị trí việc làm được phân loại theo khối lượng công việc; theo tính chất, nội dung công việc.


BCCC được xác định căn cứ vào vị trí việc làm và khối lượng công việc của từng vị trí việc làm; mức độ hiện đại hóa về trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin; thực tế việc sử dụng BCCC được giao. Đối với CQTC ở địa phương, ngoài căn cứ vừa nêu còn phải căn cứ vào quy mô dân số, diện tích tự nhiên, số lượng đơn vị hành chính cấp huyện, xã và đặc điểm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Việc điều chỉnh BCCC trong CQTC được xem xét trong các trường hợp: CQTC có thay đổi một trong các căn cứ xác định BCCC quy định tại khoản 2, Điều 4 Nghị định số 62/2020/NĐ-CP; thành lập, tổ chức lại, giải thể CQTC theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp tỉnh, huyện.


Hàng năm, các CQTC thuộc bộ, ngành, địa phương căn cứ xác định BCCC tại khoản 2, Điều 4, Nghị 62/2020/NĐ-CP và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về định mức BCCC để xây dựng kế hoạch BCCC của CQTC mình, gửi CQTC được giao nhiệm vụ về tổ chức cán bộ của bộ, ngành, địa phương. Sau đó, các CQTC được giao nhiệm vụ về tổ chức cán bộ của bộ, ngành, địa phương tiếp nhận hồ sơ, thẩm định kế hoạch, tổng hợp, lập kế hoạch BCCC hàng năm của bộ, ngành, địa phương để bộ, ngành, địa phương gửi Bộ Nội vụ thẩm định. Bộ Nội vụ có trách nhiệm thẩm định kế hoạch BCCC hàng năm của bộ, ngành, địa phương, sau đó tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; quyết định giao BCCC đối với từng bộ, ngành, địa phương sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Bộ, ngành, địa phương quyết định giao BCCC đối với từng CQTC thuộc bộ, ngành, địa phương trong số BCCC được cấp có thẩm quyền giao.
 

Minh Khang