Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Chính trị

Xem với cỡ chữAA

Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở

(19:48 | 29/08/2019)

Ngày 19-8-2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch 127/KH-UBND về việc tổ chức phát động phong trào thi đua (PTTĐ) “Cán bộ, công chức, viên chức  (CBCCVC) thi đua thực hiện văn hóa công sở”, giai đoạn 2019-2025. Theo kế hoạch, UBND tỉnh chỉ đạo giám đốc (thủ trưởng) các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, doanh nghiệp thuộc khối thi đua của tỉnh và UBND huyện, thành phố (gọi tắt là cơ quan, địa phương, đơn vị) tập trung thực hiện tốt một số nội dung:

Các cơ quan, địa phương, đơn vị phải tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của CBCCVC, người lao động; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí qua đó tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ CBCCVC gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày, trên mọi lĩnh vực công tác. Các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân bảo đảm tính liên tục và hiệu quả hoạt động, tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, hiệu quả góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì nhân dân phục vụ. Việc thực hiện PTTĐ phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm trong các PTTĐ của cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các  huyện, thành phố và các cụm, khối thi đua thuộc tỉnh.

 

Phong trào “CBCCVC thi đua thực hiện văn hóa công sở” phải được triển khai sâu rộng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, có tiêu chí rõ ràng, cụ thể phù hợp các quy định của Đảng, Nhà nước và tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong đó, đề cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện PTTĐ. Tổ chức thực hiện phong trào phải thường xuyên, liên tục, có đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, kịp thời phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, các sáng kiến, kinh nghiệm hay trong PTTĐ.

 

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, giám đốc doanh nghiệp nhà nước xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện PTTĐ đảm bảo nội dung, chất lượng và tiến độ. Các cơ quan, địa phương, đơn vị; các cụm, khối thi đua thuộc tỉnh căn cứ tình hình cụ thể có hình thức thông tin, tuyên truyền phù hợp, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động; tạo sự đồng thuận của toàn xã hội và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong quyết tâm triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả PTTĐ.

 

Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì phối hợp Sở Y tế và các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch phát động PTTĐ “Không có khói thuốc lá tại công sở và nơi công cộng”; Sở Tài nguyên - Môi trường chủ trì phối hợp các sở, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch phát động PTTĐ “Không có rác thải nhựa tại công sở và ngoài cộng đồng”; chủ tịch UBND các huyện, thành phố có biển tập trung triển khai PTTĐ “Đảm bảo vệ sinh môi trường biển, không có rác thải nhất là rác thải nhựa”…

TUẤN TỬU