Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Chính trị

Xem với cỡ chữAA

Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, giai đoạn 2018 – 2025

(14:22 | 03/06/2019)

Ngày 29-5-2019, đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký ban hành Kế hoạch số 87/KH-UBND của UBND tỉnh về đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, giai đoạn 2018-2025.

Theo đó, mục tiêu chung nhằm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên (GV) và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non bảo đảm chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục mầm non; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ GV và cán bộ quản lý ở các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non góp phần thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

 

Mục tiêu cụ thể đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ GV và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2020: Đào tạo bảo đảm ít nhất 70% GV mầm non đạt trình độ từ cao đẳng sư phạm mầm non trở lên, 80% GV mầm non đạt chuẩn nghề nghiệp mức độ khá trở lên; đào tạo bổ sung, thay thế số GV nghỉ hưu, số GV tăng thêm theo tỷ lệ huy động trẻ và số GV còn thiếu hiện nay. Phấn đấu 100% GV và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non cốt cán được bồi dưỡng năng lực hỗ trợ đồng nghiệp tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thường xuyên, liên tục, ngay tại trường, năng lực tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục mầm non; 100% GV và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non được bồi dưỡng nâng cao năng lực tương ứng theo chuẩn nghề nghiệp GV mầm non, chuẩn hiệu trưởng.

 

Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục ở các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng GV và cán bộ quản lý (bao gồm các trưởng, khoa, tổ bộ môn ngành sư phạm mầm non): Phấn đấu 100% giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục được đào tạo đạt chuẩn về trình độ theo quy định. Phấn đấu 100% giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục được bồi dưỡng nâng cao năng lực giảng dạy, giáo dục, quản lý, năng lực ngoại ngữ và công nghệ thông tin. Phấn đấu 100% nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non được bồi dưỡng, cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp trước khi được bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp tương ứng. Phấn đấu 100% nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non được bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ quản lý giáo dục trước khi được bổ nhiệm làm cán bộ quản lý giáo dục.

 

Giai đoạn 2021-2025, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ GV và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non: Bảo đảm ít nhất 90% GV mầm non đạt trình độ từ cao đẳng sư phạm mầm non trở lên, 85% GV mầm non đạt chuẩn nghề nghiệp mức độ khá trở lên; đào tạo bổ sung, thay thế đủ số GV mầm non nghỉ hưu, số GV tăng thêm theo tỷ lệ huy động trẻ. Phấn đấu 100% GV và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non cốt cán được bồi dưỡng năng lực hỗ trợ đồng nghiệp tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thường xuyên, liên tục, ngay tại trường; từng bước tiếp cận với trình độ của GV các nước tiên tiến trong khu vực ASEAN; 100% GV và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non được bồi dưỡng nâng cao năng lực theo chuẩn nghề nghiệp GV mầm non mới, chuẩn hiệu trưởng mới.

 

Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục ở các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng GV và cán bộ quản lý: Phấn đấu 100% giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục được đào tạo đạt chuẩn về trình độ, trong đó 40% giảng viên và cán bộ quản lý đạt chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành, 30% giảng viên đại học và 8% giảng viên cao đẳng đạt trình độ tiến sĩ. Bảo đảm 100% giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục được bồi dưỡng nâng cao năng lực giảng dạy, giáo dục, quản lý, năng lực ngoại ngữ và công nghệ thông tin.

 

Tổng kinh phí thực hiện Kế hoạch là 23,193 tỷ đồng, bao gồm: Ngân sách địa phương 11,678 tỷ đồng; từ nguồn xã hội hóa giáo dục: 11,505 tỷ đồng.

 

UBND tỉnh giao các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, UBND các huyện, thành phố; Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang chỉ đạo, phối hợp, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Kế hoạch./.

THÁI CHÂU