Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Chính trị

Xem với cỡ chữAA

Xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng

(12:58 | 31/05/2019)

Việc chấp hành kỷ luật Đảng của đảng viên và tổ chức đảng; phát hiện vi phạm, kiểm tra làm rõ vi phạm của đảng viên, tổ chức đảng và việc xem xét, xử lý kỷ luật (XLKL) đảng viên, tổ chức đảng vi phạm là trách nhiệm và thẩm quyền của cấp ủy các cấp, tổ chức đảng có thẩm quyền. Để tổ chức đảng có thẩm quyền xử lý đúng người, đúng lỗi vi phạm của đảng viên, trong thực tiễn, Đảng ta đã có những quy định về xử lý đảng viên vi phạm (ĐVVP).

Ngày 4-2-1988, Ban Bí thư (khóa VI) ban hành Chỉ thị số 27-CT/TW về chính sách xử lý đảng viên phạm sai lầm. Trong chỉ thị đề ra hướng xử lý tập trung vào những đảng viên phạm sai lầm như sa sút ý chí chiến đấu, bè phái; đầu cơ, ăn cắp, tham ô của công, lối sống sa đọa; có hành vi ức hiếp quần chúng nhân dân; khi xử lý ĐVVP có phân biệt sai lầm do cơ chế khác với việc vì lợi ích cá nhân, lợi ích cục bộ.

 

Nhiệm kỳ 2005-2010, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 94-QĐ/TW, ngày 15-10-2007 về xử lý ĐVVP. Việc Bộ Chính trị ban hành Quy định số 94-QĐ/TW tạo cơ sở để cấp ủy các cấp, tổ chức đảng có thẩm quyền có căn cứ áp dụng khi xem xét, XLKL ĐVVP. Quy định mới chỉ đề cập đến 6 nội dung vi phạm của đảng viên: Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ (Điều 4); vi phạm về kỷ luật phát ngôn (Điều 5); vi phạm về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo (Điều 6); vi phạm các quy định của Đảng và Nhà nước về dân số, kế hoạch hóa gia đình (Điều 7); vi phạm quy định về kết hôn với người nước ngoài (Điều 8); vi phạm về quản lý, cấp phát, sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp (Điều 9). Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKTTƯ) ban hành Hướng dẫn 11-HD/UBKTTW thực hiện Quy định số 94-QĐ/TW về XLKL đảng viên; Hướng dẫn số 01-HD/UBKTTW của UBKTTƯ thực hiện Quyết định số 09-QĐ/TW bổ sung Quy định số 94-QĐ/TW về XLKL ĐVVP chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình. Ngày 11-6-2010, Bộ Chính trị ra Thông báo số 347-TB/TW kết luận sửa đổi Quy định số 94-QĐ/TW về XLKL ĐVVP và Quyết định số 09-QĐ/TW (năm 2011) bổ sung Điều 7, Quy định số 94-QĐ/TW về XLKL ĐVVP chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình. Tuy nhiên, trong thực tiễn có nhiều vi phạm của đảng viên chưa được nêu ra theo Quy định số 94-QĐ/TW như vi phạm trong quản lý, sử dụng đất, nhà ở, tài sản, tài chính; về công tác tổ chức cán bộ; về bầu cử; về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; về thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; về đầu tư xây dựng cơ bản; về các tệ nạn xã hội; về đạo đức, lối sống, nếp sống văn minh; về bạo lực gia đình; về hôn nhân; về thực hiện chính sách an sinh xã hội và về tôn giáo, tâm linh…

 

Để khắc phục những hạn chế trên, ngày 30-3-2013, Bộ Chính trị (khóa XI) ban hành Quy định số 181-QĐ/TW về XLKL ĐVVP có 5 chương, với 36 điều. Quy định đã chi tiết hóa 29 lỗi vi phạm của đảng viên trong chấp hành kỷ luật của Đảng. Đây là lần đầu tiên Đảng ta có quy định chi tiết, quy mô trên hầu hết tất cả các lĩnh vực mà đảng viên của Đảng tham gia lãnh đạo và công tác có thể vi phạm; đặc biệt là vi phạm của đảng viên ở lĩnh vực chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước. Quy định đã chỉ ra hướng tập trung vào xử lý những vấn đề nóng, nổi cộm, gây nhiều bức xúc trong nhân dân và đang được xã hội quan tâm. Để giúp các cấp ủy, các tổ chức đảng có thẩm quyền thực hiện đúng và có hiệu quả Quy định số 181-QĐ/TW, ngày 6-6-2013, UBKTTƯ ban hành Hướng dẫn số 09-HD/UBKTTW hướng dẫn chi tiết 12 lỗi vi phạm của đảng viên.

 

Tuy nhiên, qua 4 năm thực hiện Quy định số 181-QĐ/TW của Bộ Chính trị còn một số vấn đề hạn chế, bất cập, một số nội dung chưa phù hợp tình hình thực tế, chưa bao quát những diễn biến mới trong công tác xây dựng Đảng và tình hình vi phạm của đảng viên; thực tế cũng phát sinh những vi phạm mới chưa có trong quy định. Một số điểm trong quy định còn chưa cụ thể, còn hiểu khác nhau, khó vận dụng. Một số vi phạm của đảng viên diễn ra tương đối phổ biến nhưng chưa được bổ sung vào quy định. Sau khi Quy định số 30-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Chương VII và Chương VIII, Điều lệ Đảng có một số nội dung mới về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng rất cần phải bổ sung vào Quy định số 181-QĐ/TW; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) chỉ rõ những biểu hiện của suy thoái về đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, do đó cần thiết phải xử lý nghiêm những trường hợp suy thoái đến mức vi phạm theo đúng quy định của Đảng.

 

Xuất phát từ những nguyên nhân trên, ngày 15-11-2017, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 102-QĐ/TW quy định XLKL ĐVVP thay thế Quy định số 181-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Về mặt bố cục, Quy định số 102-QĐ/TW giữ nguyên 5 chương, nhưng tăng thêm 1 điều thành 37 điều. Mỗi điều có bổ sung, sửa đổi với trọng tâm là cụ thể hóa những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã được Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) xác định; chọn lọc các nội dung được nêu trong quy định của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; quy định của Bộ Chính trị (khóa XII) về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và quy định về những điều đảng viên không được làm. Quy định mới bổ sung nội dung thời hiệu XLKL, khoảng thời gian mà khi hết thời hạn đó thì đảng viên có vi phạm không bị XLKL. Các quy định trước đây đều không đặt ra vấn đề thời hiệu, tuy nhiên trong thực tế nhiều trường hợp sai phạm diễn ra đã lâu, nếu cứ để kỷ luật thì cũng không còn nhiều ý nghĩa răn đe, chưa kể khả năng khắc phục hậu quả thấp. Hơn nữa, pháp luật của Nhà nước cũng có quy định về thời hiệu kỷ luật nên phải sửa để đồng bộ. Một điểm mới nữa là quy định không được luân chuyển, bổ nhiệm, phong tặng, công nhận các danh hiệu của Đảng, Nhà nước với đảng viên đang được tổ chức đảng xem xét thi hành kỷ luật...

 

Tăng cường kỷ luật của Đảng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của tổ chức đảng và đảng viên. Thời gian qua, các cấp ủy đã triển khai sâu, rộng Quy định 102-QĐ/TW và Hướng dẫn số 04-HD/UBKTTW của UBKTTƯ thực hiện một số điều trong Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về XLKL ĐVVP đến mọi loại hình tổ chức đảng, đến toàn thể đảng viên. Việc thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Quy định số 102-QĐ/TW góp phần nâng cao hiệu quả trong việc chấp hành kỷ luật và giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng.

NGUYỄN THANH BÌNH