Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Sự kiện nổi bật

Xem với cỡ chữAA

Tìm hiểu nguyên nhân và đề ra giải pháp nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Kiên Giang.

(21:39 | 16/04/2018)

Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (viết tắt tiếng Anh là PAPI) là công cụ phản ánh tiếng nói người dân về mức độ hiệu quả điều hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công của chính quyền các cấp.

     PAPI cấp tỉnh ở Việt Nam do Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc tại Việt Nam (UNDP), Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng (CECODES) và Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (VFF-CRT) thực hiện hàng năm từ năm 2008 đến nay, Chỉ số PAPI đã được thực hiện qua 9 năm, trong đó 7 năm liên tiếp (2011-2017) khảo sát PAPI được thực hiện trên tất cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. 


     Chỉ số PAPI đo lường hiệu quả của bộ máy chính quyền địa phương (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) trong điều hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công hay còn gọi là quản trị và hành chính công ở những lĩnh vực người dân quan tâm và tương tác thường xuyên nhất với chính quyền địa phương. PAPI góp phần tạo động lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở nhiều ngành, nhiều cấp nâng cao hiệu quả quản trị công, quản lý nhà nước và cung ứng dịch vụ công từ trung ương đến địa phương. 


     Nội dung khảo sát của PAPI gồm 6 chỉ số nội dung, 22 chỉ số nội dung thành phần, trên 90 chỉ tiêu chính với hơn 500 câu hỏi về nhiều vấn đề chính sách của Việt Nam, cụ thể: (i) Tham gia của người dân ở cấp cơ sở, với 04 chỉ số nội dung thành phần; (ii) công khai, minh bạch trong việc ra quyết định ở cấp địa phương, với 03 chỉ số nội dung thành phần; (iii) trách nhiệm giải trình với người dân, với 03 chỉ số nội dung thành phần; (iv) kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, với 04 chỉ số nội dung thành phần; (v)  thủ tục hành chính công với 04 chỉ số nội dung thành phần và (vi) cung ứng dịch vụ công, với 04 chỉ số nội dung thành phần. 


     Kết quả đánh giá Chỉ số PAPI được xếp theo 4 nhóm hạng: Cao nhất, trung bình cao, trung bình thấp và thấp nhất.


     Ngày 4-4-2018, tại Hà Nội đã công bố Chỉ số PAPI cấp tỉnh của Việt Nam năm 2017. Đối với tỉnh Kiên Giang, đây là một sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong việc cải thiện và nâng cao chỉ số này. Theo đó, tỉnh Kiên Giang được tổng số 35,71 điểm/60 điểm chuẩn, tăng 2,52 điểm và xếp thứ 45/63 tỉnh, thành phố, tăng 16 hạng so năm 2016 và từ nhóm thấp nhất tăng lên nhóm trung bình thấp trong cả nước. 


     Mặc dù năm 2017, Chỉ số PAPI tỉnh Kiên Giang có tăng điểm và tăng 16 hạng nhưng vẫn thuộc nhóm trung bình thấp, nguyên nhân chủ yếu là: Thứ nhất, nhận thức của lãnh đạo chính quyền, cơ quan hành chính nhà nước các cấp, đơn vị sự nghiệp công lập và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về Chỉ số PAPI thời gian qua còn hạn chế, chưa có sự quan tâm xem Chỉ số PAPI là công cụ để đánh giá hiệu quả trong điều hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công để đưa vào thành nội dung chỉ đạo cụ thể, chưa có sự phối hợp giữa các sở, ngành và địa phương trong công tác cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI để phục vụ người dân của tỉnh. Thứ hai, công tác thông tin, tuyên truyền về Chỉ số PAPI trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhất là người đứng đầu các cấp chính quyền, cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và nhân dân còn hạn chế. Thứ ba, công tác tham mưu của các cơ quan chức năng cho UBND tỉnh và địa phương trong thực hiện điều hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công chưa kịp thời; năng lực, trình độ, tinh thần thái độ phục vụ của một số cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ ở một số sở, ban ngành và địa phương chưa tốt. Thứ tư, chưa có cơ chế xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện đúng quy chế dân chủ ở cơ sở, thiếu công khai, minh bạch, không giải trình những kiến nghị của người dân; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở còn thấp, chưa đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao. Thứ năm, chưa gắn kết đồng bộ trong việc nâng cao các chỉ số như: Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX), Năng lực cạnh tranh (PCI), Quản trị và hành chính công (PAPI) và Chỉ số về sự hài lòng của tổ chức và cá nhân đối với sự phục vụ của cơ  quan hành chính nhà nước (SIPAS).


     Để nâng cao Chỉ số PAPI trong thời gian tới, thiết nghĩ cần thực hiện tốt các giải pháp sau: (i) Xây dựng nội dung nhiệm vụ và giải pháp cụ thể cho 6 chỉ số nội dung và 22 chỉ số nội dung thành phần một cách cụ thể, có phân công cơ quan chủ trì chính, cơ quan phối hợp thực hiện, thời gian bắt đầu, thời gian hoàn thành và sản phẩm đầu ra cụ thể, nhằm tạo sự chuyển biến cụ thể, rõ ràng chất lượng quản trị và hành chính công nhằm phục vụ nhân dân tốt hơn, tạo niềm tin trong nhân dân. (ii) Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền của các cơ quan, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể quần chúng về nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ số PAPI để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và sự hợp tác cùng thực hiện. (iii) Đưa nội dung thực hiện việc nâng cao Chỉ số PAPI và các Chỉ số PAR INDEX, CPI, SIPAS vào chương trình chỉ đạo thực hiện thường xuyên hàng năm của các cấp chính quyền, cơ quan hành chính nhà nước các cấp, đơn vị sự nghiệp công lập nhất là lĩnh vực y tế và giáo dục. (iv) Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, có trình độ chuyên môn, kỹ năng hành chính, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân. (v) Xác định thực hiện tốt các Chỉ số PAPI, PAR INDEX, CPI và SIPAS là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp và đơn vị sự nghiệp công lập, của cán bộ, công chức, viên chức.


     Hy vọng với sự vào cuộc quyết liệt của người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước, các cấp và đơn vị sự nghiệp công lập trong tỉnh, hy vọng Chỉ số PAPI của tỉnh trong năm 2018 có sự cải thiện vươn lên./.


 

Tin: Hà Chiến