Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Tin tức chính quyền điện tử

Xem với cỡ chữAA

Mức độ hài lòng về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tăng lên

(09:46 | 21/02/2019)

Kết quả điều tra, khảo sát, đánh giá các dịch vụ hành chính công năm 2018 cho thấy sự hài lòng của tổ chức và cá nhân đối với một số dịch vụ hành chính công tăng lên so cuộc điều tra năm 2017. Nổi bật nhất là dịch vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có mức độ hài lòng từ 70,09% tăng lên 79,62%; cấp giấy phép xây dựng nhà ở có mức độ hài lòng từ 56,25% tăng lên 84,64%. Trong 3 dịch vụ hành chính được khảo sát thì dịch vụ cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh có sự sụt giảm mức độ hài lòng so năm 2017, từ 79,28% xuống 78,12%, đồng thời các chỉ số của dịch vụ này như kết quả cung ứng dịch vụ, công chức giải quyết công việc cho người dân đều có sự sụt giảm đáng kể. Những kết quả này được Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tại Quyết định số 194/QĐ-UBND, ban hành ngày 28-1-2019.

Năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh tiến hành điều tra xã hội học lấy ý kiến tổ chức, người dân đã tham gia thực hiện 3 dịch vụ hành chính: Cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy phép xây dựng nhà ở tại 15 Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Tổng số phiếu phát ra 3.238 phiếu, thu về 3.035 phiếu (đạt 93,73% so tổng số phiếu phát ra). Kết quả, mức độ hài lòng đối với cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh là hài lòng đạt tỷ lệ 78,12%, bình thường chiếm 19,45%, không hài lòng 2,43%. Đối với dịch vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có mức độ hài lòng đạt tỷ lệ 79,62%, bình thường chiếm 18,63%, không hài lòng 1,75%. Mức độ hài lòng đối với dịch vụ cấp giấy phép xây dựng nhà ở là hài lòng đạt tỷ lệ 84,64%, bình thường chiếm 13,12%, không hài lòng 2,16%. Qua điều tra xã hội học giúp cơ quan hành chính nhà nước phát huy những mặt mạnh và kịp thời thấy được những tồn tại, hạn chế tìm biện pháp khắc phục, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng yêu cầu và mang lại sự hài lòng ngày càng cao cho tổ chức và người dân.

MỸ XUYÊN