Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Tin tức chính quyền điện tử

Xem với cỡ chữAA

Thành lập Ban Chỉ đạo Chính quyền điện tử tỉnh Kiên Giang

(13:51 | 03/01/2019)

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2932/QĐ-UBND ngày 26/12/2018, thành lập Ban Chỉ đạo Chính quyền điện tử tỉnh Kiên Giang. Do Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng làm Trưởng ban Chỉ đạo, ông Đỗ Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, làm Phó Trưởng ban Chỉ đạo; các Ủy viên là Giám đốc các Sở, ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

Ban Chỉ đạo Chính quyền điện tử tỉnh Kiên Giang có nhiệm vụ: Tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về chủ trương, chiến lược, cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước và các ngành, lĩnh vực trọng điểm của tỉnh;

 

Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thành phố trong việc đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế theo Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử… Giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh điều phối, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế chính sách, các đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành về xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử.

 

 Cho ý kiến về các chương trình, cơ chế chính sách, các đề án, dự án, giải pháp liên quan đến xây dựng Chính quyền điện tử thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

 

 Sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử.

 

 Thực hiện chức năng Ban Chỉ đạo ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh Kiên Giang theo quy định tại Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg ngày 16/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia;

 

 Ban Chỉ đạo tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ban, ngành, địa phương liên quan trong công tác ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang./.

Minh Ngọc