Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Tin tức chính quyền điện tử

Xem với cỡ chữAA

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin

(09:03 | 28/12/2018)

Là một trong những nhiệm vụ được đề ra tại Kế hoạch số 172/KH-UBND, ngày 7-12-2018 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về công tác cải cách hành chính năm 2019. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, xã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ nhiệm vụ cải cách hành chính và xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Kiên Giang; thực hiện đầu tư, duy trì, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin bảo đảm ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan nhà nước, tăng cường sử dụng văn bản điện tử và chữ ký số trong chỉ đạo, điều hành.

 

 Năm 2019, tỉnh ta sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng chính quyền điện tử theo chỉ đạo của Chính phủ; duy trì ổn định và hoạt động có hiệu quả hệ thống một cửa điện tử tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện, xã và các sở, ngành cấp tỉnh. Cùng với đó, đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; đầu tư xây dựng trụ sở cơ quan hành chính nhà nước, nhất là xây dựng trụ sở UBND cấp xã, gắn với việc bố trí nơi làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, đảm bảo diện tích, trang thiết bị làm việc theo quy định của pháp luật.

 

Trong công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và giải quyết TTHC, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, xã thực hiện có hiệu quả Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, ngày 23-4-2018 của Chính phủ và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP, ngày 23-11-2018 của Văn phòng Chính phủ về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Chỉ thị số 30/CT-TTg, ngày 30-10-2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng giải quyết TTHC tại các bộ, ngành, địa phương; đẩy mạnh thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Các cơ quan hành chính các cấp và đơn vị sự nghiệp công lập trong tỉnh đẩy mạnh thực hiện các giải pháp cải thiện và nâng cao chỉ số hài lòng của tổ chức và cá nhân đối với việc cung cấp dịch vụ hành chính và dịch vụ công theo mục tiêu đã đề ra đến năm 2020…

Thanh Bình