Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Tin tức chính quyền điện tử

Xem với cỡ chữAA

Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh

(15:01 | 19/11/2018)

Ngày 13-11-2018, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 1538/UBND-KSTT về việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành thuộc UBND tỉnh; giám đốc (thủ trưởng) các cơ quan: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Công an tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương hoàn thành việc ban hành kế hoạch triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, ngày 23-4-2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2200/QĐ-UBND, ngày 4-10-2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, trong đó, khẩn trương hoàn thành các điều kiện cần thiết để đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đi vào hoạt động theo kế hoạch; kiện toàn tổ chức, nhiệm vụ bộ phận một cửa (BPMC), bố trí trang thiết bị, trụ sở của BPMC cấp huyện, cấp xã bảo đảm sự thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC.

Bố trí cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại BPMC có trình độ chuyên môn thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp, tiến tới thực hiện toàn bộ quy trình tại BPMC đối với những TTHC phổ biến và có số lượng hồ sơ phát sinh lớn, bảo đảm không tăng biên chế. Việc tổ chức, vận hành BPMC phải có sự tham gia của các đầu mối kiểm soát TTHC để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của việc thực hiện các quy định của pháp luật về kiểm soát TTHC và theo dõi tình hình, kết quả giải quyết TTHC.

 

Tất cả các TTHC phải đưa vào thực hiện tại BPMC; chấn chỉnh việc giải quyết TTHC tại cơ quan, đơn vị mình, hạn chế tối đa việc người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết TTHC, khắc phục tình trạng thiếu công khai, minh bạch thông tin về TTHC. Nghiêm túc xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định TTHC; khắc phục tình trạng quá hạn trong giải quyết TTHC; thực hiện nghiêm việc xin lỗi cá nhân, tổ chức khi xảy ra tình trạng chậm, muộn trong giải quyết TTHC.

 

Triển khai đánh giá việc giải quyết TTHC và đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc giải quyết TTHC tại BPMC cấp huyện, cấp xã, bảo đảm thực chất, tránh hình thức; kịp thời động viên, khen thưởng cán bộ, công chức, viên chức được đánh giá cao trong giải quyết TTHC và xử lý nghiêm, thay thế cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm quy định; đề xuất chế độ,  chính sách, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, kỹ năng ứng xử, giao tiếp, làm chủ các ứng dụng công nghệ thông tin cho công chức, viên chức tại BPMC các cấp.

 

Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg, ngày 13-7-2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, trong đó, tập trung vào hoạt động đánh giá tác động TTHC, tính toán chi phí tuân thủ TTHC các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; thẩm định; thẩm tra văn bản quy phạm pháp luật và Công văn số 986/UBND-KTTH, ngày 26-7-2018 của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong đó, tập trung rà soát lại các quy trình TTHC quy định về điều kiện kinh doanh, nhất là quy trình một cửa, một cửa liên thông, hiện nay còn những thủ tục nào còn chồng chéo, không cần thiết để kiến nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ. Công khai TTHC đúng quy định; công bố danh mục TTHC tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, tại BPMC cấp huyện, cấp xã; TTHC của UBND cấp huyện, cấp xã được giao tiếp nhận tại cấp huyện.

 

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND tỉnh trong việc xây dựng Cổng dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, thuận tiện, dễ sử dụng cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, có thể khai thác được trên các thiết bị di động thông minh. Chuẩn hóa, thống nhất quy trình nội bộ giải quyết TTHC trong phạm vi của tỉnh trên tinh thần cải cách mạnh mẽ và tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp. Cuối năm 2019, 100% hồ sơ giải quyết TTHC được cập nhật, theo dõi tình hình thực hiện thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh.

 

Đẩy nhanh việc xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4 theo danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Quyết định số 846/QĐ-TTg, ngày 9-6-2017 và Quyết định số 877/QĐ-TTg, ngày 8-7-2018). Trường hợp cung cấp các dịch vụ công trực tuyến ngoài danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì phải bảo đảm các tiêu chí thực hiện trực tuyến và có số lượng hồ sơ giao dịch lớn; hoặc có quy trình nghiệp vụ tương đồng, có thể triển khai đồng thời cùng với dịch vụ công khác. Việc xây dựng dịch vụ công trực tuyến phải lấy người sử dụng làm trung tâm, bảo đảm tính thân thiện, đơn giản, dễ sử dụng. Tăng cường thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện và giải quyết dịch vụ công trực tuyến.

 

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh chỉ đạo các tổ chức cung cấp dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán tích cực triển khai cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, trung gian thanh toán trong lĩnh vực dịch vụ công, bảo đảm kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia và Hệ thống một cửa điện tử của địa phương để tổ chức, cá nhân có thể thanh toán phí, lệ phí trực tuyến.

 

UBND tỉnh đề nghị Bưu điện tỉnh tổ chức triển khai có hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg, ngày 19-10-2016 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC; phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương trong việc hỗ trợ, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến bảo đảm gia tăng số lượng hồ sơ giải quyết trên môi trường mạng. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh tích cực tuyên truyền, phổ biến về hoạt động cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử của các sở, ngành, địa phương.

MỘNG LINH