Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Tin tức chính quyền điện tử

Xem với cỡ chữAA

Kiên Giang triển khai thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

(14:58 | 27/04/2020)


Ngày 24 tháng 4 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Công văn số 590/UBND-HCC về việc triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.


Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Giám đốc Sở, Thủ trưởng ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường chỉ đạo triển thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ để tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thuận lợi, hiệu quả; quy định rõ trách nhiệm công chức, viên chức trong từng quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ; định kỳ báo cáo việc thực hiện cùng với kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị theo quy định.

 

 

Thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.


Giao Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra và nắm bắt kịp thời việc triển khai thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đảm bảo các điều kiện về kỹ thuật để các cơ quan, đơn vị triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu tại khoản 2, Điều 19; khoản 1, Điều 22; Điều 27 và khoản 2 Điều 31 đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ.


Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang, Báo Kiên Giang lựa chọn các hình thức phù hợp thực hiện tuyên truyền sâu rộng các nội dung chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP.


Nghị định số 45/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 08/4/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 22/5/2020 nêu rõ “Việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử có giá trị pháp lý như các hình thức khác theo quy định của pháp luật”, đồng thời, cũng nêu rõ “Tối đa hóa các bước thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của tổ chức, cá nhân và cơ quan có thẩm quyền”. 


Như vậy, các thủ tục hành chính, hồ sơ, giấy tờ không chỉ là “Giấy trắng mực đen dấu đỏ” mà còn được thể hiện và chấp nhận dưới dạng điện tử. Điều này sẽ tạo ra những thay đổi lớn trong phương thức giải quyết thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân, tổ chức trong giao dịch trực tuyến, từng bước nâng cao tỷ lệ giao dịch trực tuyến trong các cơ quan hành chính nhà nước.

 

Tú Long