Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương

(10:02 | 07/11/2018)

Ngày 30-10-2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 30/CT-TTg về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại các bộ, ngành, địa phương.


 Để nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải: Chấn chỉnh việc giải quyết TTHC tại cơ quan, đơn vị mình, hạn chế tối đa việc người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần; phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ xây dựng cổng dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh.


Đối với Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ: Sớm hoàn thành nâng cấp hệ thống thông tin phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ; triển khai xây dựng và khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia trước ngày 01-11-2019./.
 

Thanh Bình