Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Cải cách hành chính để phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp

(10:16 | 17/05/2018)

Công tác cải cách hành chính (CCHC) của Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt theo tinh thần của chỉ đạo Chính phủ, đặc biệt là Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 19/9/2016 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 và định hướng đến năm 2030.

Mục tiêu hàng đầu của công tác này là hướng đến sự hiệu quả trong công việc, xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ nhằm phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa về yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội.

 
Bộ phận tiếp nhận và trao trả kết quả (ảnh nguồn Internet)


Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương trên, thời gian qua công tác CCHC của Sở TT&TT đã đạt được những kết quả quan trọng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong điều hành hoạt động của cơ quan, góp phần thúc đẩy quá trình đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử; nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương và ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
Ngay từ đầu năm 2018, Sở TT&TT đã xây dựng kế hoạch CCHC, với các nội dung chính: Thực hiện chương trình tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính (TTHC); cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và hoạt động của cơ quan và tuyên truyền CCHC.
Đặc biệt, ngay sau khi Kế hoạch về CCHC được ban hành, Sở đã khẩn trương triển khai các nội dung đến các Phòng, Trung tâm thuộc sở. Theo kết quả kiểm tra, tất các cả phòng của Sở và đơn vị trực thuộc đều thực hiện nghiêm túc và hoàn thành nhiệm vụ được giao, qua đó mạnh dạn đưa nhiệm vụ CCHC là một trong những tiêu chí để đánh giá công tác thi đua khen thưởng hàng năm. Đồng thời, chỉ đạo các Phòng, đơn vị trực thuộc thường xuyên, kịp thời cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành, rà soát, bổ sung kịp thời đáp ứng, phục vụ tốt công tác CCHC ở đơn vị. 
Hiện nay, Sở đã thực hiện 44 TTHC, việc rà soát, đơn giản hóa TTHC, việc công khai niêm yết tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC và trên trang Website của Sở, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp biết khi tham gia TTHC. 
Về tình hình, kết quả giải quyết TTHC, trong năm Sở đã tiếp nhận giải quyết 64 hồ sơ và trả kết quả 64 hồ sơ trên các lĩnh vực: Báo chí 04; xuất bản 46; phát thanh truyền hình và thông tin điện tử 10; bưu chính, chuyển phát 04, đạt 100%.
Ngoài ra, việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cũng được coi trọng. Theo đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức luôn được lãnh đạo Sở quan tâm, tạo mọi điều kiện để cán bộ, công chức tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ… Rà soát, thực hiện kế hoạch tinh giản biên chế theo Nghị định 108/NĐ-CP của Chính phủ, thực hiện chế độ nghỉ hưu và các chế độ khác cho cán bộ, công chức, viên chức của Sở theo quy định của pháp luật.
Trong cải cách tài chính công, Sở tiếp tục thực hiện quyền tự chủ về tài chính; biên chế và giao khoán kinh phí hoạt động cho cơ quan. Ngay từ đầu năm, Sở đã hoàn thành việc giao Kế hoạch tài chính năm cho các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở để các đơn vị chủ động thực hiện quyền tự chủ về tài chính, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động của cơ quan; đã sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ nhằm giảm chi tiêu công theo quy định của tỉnh, quy chế quản lý và sử dụng tài sản công…
Trong công tác hiện đại hóa nền hành chính, duy trì thường xuyên sử dụng phầm mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, kết hợp với hệ thống văn phòng điện tử để quản lý và điều hành công việc, xử lý văn bản. 100% công chức, viên chức sử dụng máy tính phục vụ cho công việc, góp phần tăng cường tỷ lệ sử dụng văn bản điện tử để công tác hành chính của cơ quan được xử lý nhanh chóng, hiện đại và hiệu quả hơn nhiều so với phương pháp chủ yếu dùng văn bản giấy, Tính đến tháng 6-2017. Sở đã tiếp nhận khoảng 2.634 văn bản từ UBND tỉnh và các Sở, ban, ngành qua môi trường mạng.
Ngoài ra, Sở cũng đặt ra nhiều định hướng trong thực hiện CCHC trên 6 nội dung: Cải cách thể chế; cải cách TTHC; cải cách bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính. Tiếp tục nghiên cứu, rà soát tham mưu với UBND tỉnh ban hành các văn bản QPPL, các chính sách nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển và phát triển bền vững thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông, từng bước giải quyết các khó khăn… Đồng thời, thực hiện giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa theo đúng nội dung Bộ TTHC đã được công bố đảm bảo về chất lượng, tiến độ giải quyết TTHC.
 

Uyển Nhi