Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính

(09:50 | 03/10/2019)

Với quyết tâm cao trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) ngày càng tốt hơn, gắn với việc khắc phục nhanh những tồn tại, hạn chế, Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên quan tâm chỉ đạo, điều hành công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình CCHC như: Chỉ đạo các cơ quan báo, đài tăng cường thông tin, tuyên truyền về CCHC rộng rãi đến các tổ chức, doanh nghiệp trong tỉnh; tiếp tục tăng cường phối hợp với Sở Nội vụ chỉ đạo Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền chuyên đề CCHC. Thông qua công tác tuyên truyền đã giúp các tổ chức, doanh nghiệp nắm bắt kịp thời những thông tin cần thiết về công tác CCHC phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh; chỉ đạo công chức, viên chức thực hiện đạt hiệu quả cao việc ứng dụng CNTT phục vụ công tác chuyên môn như: Hệ thống phần mềm quản lý văn bản, hệ thống thư điện tử công vụ, hệ thống một của điện tử,…

Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông, bưu chính tăng cường công tác bảo đảm thông tin liên lạc; tiếp nhận, bảo quản và giao nhận kịp thời đúng quy định các bưu phẩm, bưu kiện của các tổ chức và người dân và phục vụ công tác hành chính và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh. 

 

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với VNPT Kiên Giang tổ chức tổ chức buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Gò Quao về nâng cấp phần mềm một cửa điện tử.

 

Trong 9 tháng đầu năm Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành công tác CCHC ở các phòng chuyên môn và tương đương thuộc Sở; thực hiện nghiêm việc xây dựng chương trình CCHC định kỳ, phân công cụ thể các phòng chuyên môn và tương đương thuộc Sở; thực hiện CCHC trên các lĩnh vực: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục tổ chức bộ máy, đổi mới nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công, hiện đại hoá nền hành chính nhà nước là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2019. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các cơ quan nhà nước, góp phần hiện đại hóa nền hành chính của tỉnh. Cụ thể:

 

Về ban hành, rà soát và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật: Hoàn chỉnh Quyết định ban hành Quy định quản lý cáp viễn thông treo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, trình cấp có thẩm quyền ký ban hành; phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật và triển khai thực hiện theo quy định nhằm kịp thời phát hiện những nội dung trái pháp luật, những nội dung không còn phù hợp của văn bản. Qua đó, kiến nghị các hình thức đề xuất xử lý, sửa đổi theo quy đinh của pháp luật

 

Về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông: Duy trì tốt hoạt động của Tổ một cửa theo cơ chế một cửa, thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 (không có TTHC thực hiện cơ chế một cửa liên thông); duy trì hệ thống một cửa điện tử cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho 33/41, mức độ 4 cho 3/41 thủ tục hành chính của Sở. Thực hiện tiếp nhận, trả kết quả: 52 hồ sơ (32 hồ sơ thuộc lĩnh vực xuất bản; 07 hồ sơ thuộc lĩnh vực phát thanh - truyền hình và thông tin điện tử; 12 hồ sơ thuộc lĩnh vực báo chí; 01 hồ sơ thuộc lĩnh vực bưu chính và chuyển phát), 100% hồ sơ được quyết dứt điểm, 100% hồ sơ trả trước hạn, trong đó: có 49 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến; 03 hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính. Từ đầu năm đến nay, chưa có tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Tham gia lớp tập huấn quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 của Sở Khoa học Công nghệ tổ chức.

 

Về Cải cách tổ chức bộ máy: Triển khai thực hiện Đề án Vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Thông tin và Truyền thông theo theo Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 13/02/2018 và Quyết định số 457/QĐ-UBND ngày 27/02/2019). Lập hồ sơ công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016 - 2020. Báo cáo cơ cấu, số lượng và nhu cầu nâng ngạch công chức chuyên ngành hành chính năm 2019. Tham mưu UBND tỉnh rà soát, thống kê vị trí việc làm và thực hiện chính sách tiền lương trong lĩnh vực thông tin và truyền thông báo cáo gửi Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

Về xây dựng và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức: Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ năm 2019; tiếp tục thực hiện Quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ giai đoạn 2016 - 2020; 05 công chức, viên chức (CC, VC) học thạc sĩ; 02 công chức thi chuyển ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính; 01 công chức học lớp đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý đối tượng 4; 02 công chức học lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính; 01 công chức học lớp Trung cấp Chính trị và lập danh sách cho 01 viên chức học lớp Cao cấp chính trị, 02 công chức học lớp ứng dụng CNTT nâng cao; 01 công chức học lớp Anh văn trình độ B1; 51 lượt CC, VC tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực thông tin và truyền thông... Xét nâng lương thường xuyên và nâng lương trước hạn năm 2019 cho 06 CC, VC; tiếp tục hoàn chỉnh Đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập theo Công văn số 908/SNV-TCCCVC ngày 05/8/2019 của Sở Nội vụ.

 

Về cải cách tài chính công: Chính quyền phối hợp với Công đoàn tổ chức Hội nghị CC, VC năm 2019. Ban hành Quyết định số 184/QĐ-STTTT ngày 28/12/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông về sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019; kế hoạch tiết kiệm chi năm 2019. Thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước.

 

Thực hiện hiện đại hóa hành chính nhà nước: Duy trì thường xuyên sử dụng phầm mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, kết hợp với hệ thống văn phòng điện tử để quản lý và điều hành công việc, xử lý văn bản. 100% công chức, viên chức Sở Thông tin và Truyền thông sử dụng máy tính phục vụ cho công việc, góp phần tăng cường tỷ lệ sử dụng văn bản điện tử để công tác hành chính của cơ quan được xử lý nhanh chóng, hiện đại và hiệu quả hơn nhiều so với phương pháp chủ yếu dùng văn bản giấy.

 

Tham mưu UBND tỉnh đầu tư, triển khai Hệ thống MCĐT đồng bộ, thông suốt đảm bảo các yêu cầu theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành hính. Đến nay, Hệ thống Một cửa điện tử và DVC trực tuyến tỉnh Kiên Giang đã được triển khai hoàn thiện tại 21/22 sở, ban, ngành, 15/15 huyện, thành phố và 48/145 xã, phường, thị trấn (một số đơn vị đang triển khai thử nghiệm); đẩy mạnh việc gửi nhận văn bản qua môi trường mạng, tăng cường ứng dụng chữ ký số trên văn bản điện tử; hệ thống thư điện tử công vụ có 3698/7019 tài khoản hoạt động thường xuyên; phát huy hiệu quả việc cung cấp thông tin trên Cổng TTĐT tỉnh và các trang thông tin thành phần, tính từ đầu năm 2019, đã có 1.358 tin, bài, ảnh các loại đăng tải trên Cổng TTĐT tỉnh; duy trì vận hành Cổng DVC trực tuyến và Hệ thống MCĐT các ngành, UBND cấp huyện, trong 6 tháng hệ thống đã tiếp nhận 35.152 hồ sơ TTHC (tỷ lệ đúng hạn chiếm 64 %), bên cạnh đó Sở cũng phối hợp các ngành đang hoàn thiện tính năng của phần mềm, sẵn sàng đưa vào vận hành trong Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh.

Uyển Nhi