Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP, ngày 01/01/2019, của Chính phủ, về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021...

(17:25 | 30/06/2019)

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP, ngày 01/01/2019, của Chính phủ, về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   101_KH-UBNDsigned_2019061107572910.pdf