Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động các sở, ban, ngành, địa phương

Xem với cỡ chữAA

Thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018).

(10:12 | 12/03/2018)

Ngày 08/3/2018, UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Công văn số 261/UBND-VHXH về việc thực hiện Thông báo số 56/TB-VPCP ngày 08/02/2018 của Văn phòng Chính phủ thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

     Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; doanh nghiệp thuộc Khối thi đua của tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh các phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) tới cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp với cơ quan, địa phương, đơn vị.


     Tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, đồng loạt ra quân triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 2018 của tỉnh.


     Phát hiện kịp thời những gương người tốt, việc tốt, những mô hình mới, sáng tạo và có nhiều hình thức để biểu dương, động viên, nhân rộng. Các cơ quan truyền thông, báo chí phát huy vai trò tích cực trong phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhân tố, mô hình mới.


     Thực hiện tốt và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, bảo đảm kịp thời, chính xác, đúng quy định; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện công tác chuyên môn làm tiêu chí khen thưởng. Thực hiện công khai, minh bạch và dân chủ trong bình xét, lựa chọn những tập thể, cá nhân thật sự tiêu biểu, xuất sắc để khen thưởng, tránh khen thưởng tràn lan.
Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; phát huy vai trò của các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể trong lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện, bảo đảm công tác thi đua, khen thưởng thực chất, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.


     UBND tỉnh giao Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động và kế hoạch phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng và kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và triển khai đến cơ sở tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh và Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ chủ động, tích cực triển khai các nhiệm vụ được phân công, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của tỉnh./.
 

T. Long