Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động các sở, ngành, địa phương

Xem với cỡ chữAA

Tổ Giám sát số một của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Sở Nông nghiệp-PTNT về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

(08:25 | 06/12/2017)

Thực hiện Quyết định số 856-QĐ/TU và Kế hoạch số 94-KH/TU, ngày 06/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 02KH/TU, ngày 27/10/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”, đối với các sở, ban ngành cấp tỉnh và các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, giai đoạn từ tháng 4 năm 2015 đến tháng 6 năm 2017.

Đ/c Đỗ Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Giám sát Tỉnh uỷ làm việc với Sở NN-PTNT.

 

Lúc 13 giờ 30 phút, ngày 05/02/2017, Tổ Giám sát số một do đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, làm Trưởng đoàn giám sát của Tỉnh ủy; tham gia cùng với đoàn: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ và Sở Tài chính; đến làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Tại buổi giám sát, Tổ nghe Đảng ủy cơ sở và lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tình hình lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 02KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn từ tháng 4 năm 2015 đến tháng 6 năm 2017. Các thành viên Tổ giám sát đánh giá tình hình triển khai, quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Sở thực hiện nghiêm túc; sử dụng số lượng biên chế được duyệt theo chỉ tiêu hằng năm tỉnh giao không vượt và có tiến bộ, hiệu quả; bố trí con người đúng với sở trường nghiệp vụ, chuyên môn phát huy tác dụng. Sở xây dựng kế hoạch lộ trình tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và tổ chức bộ máy giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2021, giảm 3 phòng chuyên môn; hợp nhất 3 chi cục; giảm 1 chi cục và 1 đơn vị sự nghiệp; số lượng người giảm biên chế hành chính 29 người; biên chế đơn vị sự nghiệp 67 người, đạt tỷ lệ trên 10%, theo hướng tinh gọn, bám sát mô tả vị trí việc làm theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức bộ máy hoạt động của Sở để bố trí con người cụ thể phù hợp sở trường, phát huy năng lực của cá nhân, nhằm mục đích cải tiến lề lối làm việc, tự chịu trách nhiệm; cụ thể giao việc cho mỗi cá nhân đảm đương nhiều nhiệm vụ, tự quyết đoán theo thẩm quyền được giao, không chồng chéo công việc… hướng tới công việc ngày càng đi vào nề nếp, chất lượng, hiệu quả, góp phần đáng kể cho phát triển và ổn định kinh tế - xã hội của tỉnh.
Để thực hiện tốt hơn các mặt công tác tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, các thành viên Tổ Giám sát đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát lại toàn bộ kế hoạch thực hiện theo đúng quy định trên cơ sở lãnh đạo tốt công tác tư tưởng; công khai minh bạch các tiêu chuẩn, số lượng, lộ trình, đối tượng cụ thể và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách có lợi đối với các đối tượng tinh giảm và ổn định trong cuộc sống. Tuyệt đối không lợi dụng và thừa cơ hội để làm ảnh hưởng đến mối quan hệ đoàn kết, xáo trộn nội bộ. Đồng thời cũng quan tâm công tác nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ để có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được bố trí ổn định lâu dài trong giai đoạn kế thừa./.

Tô Dân
Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
(Thành viên Đoàn Giám sát Tỉnh ủy)

(TN - http://vanphong.kiengiang.gov.vn)