Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động các sở, ban, ngành, địa phương

Xem với cỡ chữAA

Hiểu biết pháp luật giúp người dân tự bảo vệ mình

(09:30 | 08/11/2019)

Ngày Pháp luật Việt Nam (gọi tắt Ngày Pháp luật) được tổ chức vào ngày 9-11 hàng năm nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người. Hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật. 

Ông Lâm Minh Công - Giám đốc Sở Tư pháp

Xung quanh vấn đề trên, đồng chí Lâm Minh Công (ảnh) - Giám đốc Sở Tư pháp cho biết: Để triển khai thực hiện Ngày Pháp luật năm 2019 chất lượng, hiệu quả, ngày 16-7-2019, UBND tỉnh ban hành Công văn 896/UBND-NCPC về việc hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019. Theo đó, căn cứ điều kiện thực tiễn và nhiệm vụ chính trị, các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND huyện, thành phố phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật, tập trung vào các chính sách, quy định mới, nhất là các luật được Quốc hội thông qua năm 2019. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND huyện, thành phố cần tập trung phổ biến, tuyên truyền các lĩnh vực pháp luật liên quan hoạt động sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp; lao động, bảo vệ môi trường; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; an toàn giao thông, an toàn thực phẩm...


- Phóng viên: Đồng chí đánh giá như thế nào về hiệu quả của việc hưởng ứng Ngày Pháp luật tại các sở, ban, ngành và địa phương tong tỉnh thời gian qua?


- Đồng chí Lâm Minh Công: Ngày Pháp luật từ chỗ còn mới mẻ, chưa quen đã dần đi vào đời sống xã hội, trở thành sự kiện chính trị - pháp lý quan trọng góp phần tôn vinh các giá trị, vai trò đặc biệt của Hiến pháp, pháp luật trong cuộc sống. Việc thực hiện Ngày Pháp luật bắt đầu hướng tới mục tiêu thực chất hơn đó là làm chuyển biến ý thức tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, phục vụ thiết thực công tác chuyên môn, đáp ứng yêu cầu triển khai nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. 


Việc triển khai thực hiện Ngày Pháp luật góp phần nâng cao nhận thức cho người dân về vị trí, vai trò của Hiến pháp và pháp luật trong đời sống, đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh quốc phòng, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.  Hiểu biết pháp luật giúp mỗi người dân tự bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, xây dựng môi trường sống lành mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. 


- Phóng viên: Có ý kiến cho rằng, việc hưởng ứng Ngày Pháp luật ở các địa phương trong tỉnh còn mang tính hình thức và không đến được đông đảo người dân. Đồng chí nhìn nhận ý kiến này như thế nào?


- Đồng chí Lâm Minh Công: Thời gian qua, bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta thẳng thắn nhìn nhận rằng, việc triển khai thực hiện Ngày Pháp luật còn những tồn tại, hạn chế. Ở một số sở, ngành, địa phương, việc hưởng ứng Ngày Pháp luật còn mang tính phong trào, chưa thực chất nên chưa đáp ứng kỳ vọng, mong mỏi của các tầng lớp nhân dân. Hiệu ứng, sức lan tỏa từ các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật chưa cao, chưa tạo sự chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật. Một số nơi chưa xem việc hưởng ứng Ngày Pháp luật là một nhiệm vụ chính trị - pháp lý cần quan tâm, đôn đốc, thực hiện thường xuyên. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật mới tập trung chủ yếu ở địa bàn đô thị, chưa có sự quan tâm đồng đều đến địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, trong khi những nơi này rất cần được quan tâm nhiều hơn, tạo điều kiện hỗ trợ hơn trong tiếp cận, phổ biến, giáo dục pháp luật. 


- Phóng viên: Để việc tổ chức thực hiện, hưởng ứng Ngày Pháp luật hiệu quả hơn, thời gian tới, ngành tư pháp và các sở, ngành, địa phương trong tỉnh cần thực hiện những giải pháp nào?

- Đồng chí Lâm Minh Công: Để việc triển khai thực hiện, hưởng ứng Ngày Pháp luật thời gian tới thực sự thiết thực, hiệu quả, với tư cách là cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Sở Tư pháp mong muốn sự tham gia, hưởng ứng tích cực của các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương với tinh thần trách nhiệm cao; phối hợp chặt chẽ ngành tư pháp tổ chức thực hiện tốt Ngày Pháp luật những năm tới. Theo đó, cần tập trung triển khai các giải pháp:


Một là, tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các sở, ngành, đoàn thể, địa phương, cơ quan, tổ chức, nhất là người đứng đầu trong triển khai Ngày Pháp luật, coi đây là nhiệm vụ chính trị, pháp lý quan trọng của cả hệ thống chính trị, phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, lâu dài. 


Hai là, tổ chức Ngày Pháp luật hàng năm phù hợp, sát thực việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ chính trị, các sự kiện chính trị - pháp lý trọng đại của đất nước. Việc triển khai Ngày Pháp luật cần thực hiện đồng bộ, gắn kết chặt chẽ các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng và thi hành pháp luật của các sở, ban, ngành tỉnh, địa phương, đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, thực chất và đi vào chiều sâu, tránh hình thức. 


Ba là, đổi mới và đa dạng nội dung, hình thức tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật, tránh tính phô trương, hình thức…


- Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!
 

Kim Loan (thực hiện)