Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động các sở, ban, ngành, địa phương

Xem với cỡ chữAA

Những chặng đường vẻ vang của ngành tuyên giáo tỉnh

(15:44 | 31/07/2019)

Cùng với quá trình hình thành và phát triển ngành tuyên giáo của Đảng, ngành tuyên giáo Kiên Giang có những chặng đường vẻ vang nhưng cũng đầy gian khổ, khó khăn.

Năm 1927-1929, nhiều cán bộ của tổ chức “Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội” đã đến một số nơi trong tỉnh, bám vào dân để vận động, tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn nhân dân đấu tranh chống lại sự áp bức, bóc lột của bọn địa chủ, thực dân, phát động phong trào cách mạng. Khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, công tác xây dựng, phát triển tổ chức và tuyên truyền, vận động quần chúng đi theo Đảng làm cách mạng là nhiệm vụ hàng đầu của các tổ chức đảng và của từng đảng viên. Đó là những hoạt động đầu tiên của ngành tuyên giáo.

 

Thời kỳ đấu tranh giành chính quyền (1930-1945), công tác tuyên giáo (CTTG) được quan tâm chỉ đạo thường xuyên, với nhiều hình thức tuyên truyền, vận động như: Truyền đơn, biểu ngữ, diễn thuyết, míttinh, biểu tình... làm cho chủ trương, đường lối của Đảng ăn sâu, lan rộng trong quần chúng, trở thành nguồn lực sức mạnh, góp phần làm nên cuộc Cách mạng Tháng tám thành công, giành chính quyền về tay nhân dân.

 

Trong những năm kháng chiến chống Pháp (1945-1954), các lĩnh vực của CTTG, đặc biệt là công tác thông tin, tuyên truyền ngày càng chứng tỏ là vũ khí sắc bén của Đảng, vừa đấu tranh với địch, vừa cổ vũ, động viên tầng lớp nhân dân “kháng chiến, kiến quốc”, góp phần xứng đáng vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp giành thắng lợi.

 

Trải qua 21 năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975), CTTG góp phần to lớn vào sự ổn định về tư tưởng, củng cố về chính trị, giữ vững lập trường, quan điểm trong Đảng bộ tỉnh, nhất là những lúc phong trào cách mạng gặp khó khăn. Đảng thường xuyên giáo dục, động viên từ trong nội bộ đến ngoài quần chúng nhân dân, kiên trì tư tưởng cách mạng, không ngừng tiến công địch, từng bước góp phần làm thất bại các chiến lược chiến tranh của Mỹ trên địa bàn tỉnh ta, tiến lên giành toàn thắng vào mùa xuân lịch sử năm 1975.

 

Từ ngày đất nước hoàn toàn giải phóng đến nay, công tác tư tưởng, CTTG đóng công, góp sức rất lớn vào sự trưởng thành và phát triển của tỉnh. Những năm đầu, CTTG tập trung tuyên truyền, triển khai chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh đến cán bộ, đảng viên, tầng lớp nhân dân. Từ đó, tạo sự nhất trí, đồng thuận trong Đảng và ngoài xã hội, vừa tập trung sức, vừa khắc phục hậu quả của chiến tranh, vừa chiến đấu bảo vệ biên giới, giúp nước bạn thoát khỏi họa diệt chủng, vừa thực hiện quyết tâm xóa đói, giảm nghèo, đưa tỉnh nhà tiếp cận với thời kỳ đổi mới.

 

Hơn 30 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới của Đảng, CTTG của tỉnh có những đóng góp xứng đáng vào tình hình chung. Đặc biệt là nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, góp phần đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; tăng cường đấu tranh, chống lại các âm mưu, thủ đoạn của thế lực thù địch trên mặt trận tư tưởng, văn hóa; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng chính trị, dư luận xã hội, đổi mới công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận xã hội, cổ vũ các tầng lớp nhân dân thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng bộ tỉnh.

 

Tự hào với truyền thống vẻ vang, ngành tuyên giáo tỉnh càng phải nỗ lực nhiều hơn nữa trong chặng đường mới, đặc biệt là quán triệt sâu sắc quan điểm Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng, phục vụ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, phù hợp với từng giai đoạn, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội. Ngành thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngành thể hiện rõ hơn vai trò tiên phong, chủ lực trong công tác xây dựng Đảng về tư tưởng chính trị, trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 

Ngành tuyên giáo tỉnh tăng cường điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội, phục vụ yêu cầu lãnh đạo của các cấp ủy và chính quyền; định hướng tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là làm tốt công tác chính trị, tư tưởng. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thiện Anh