Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động các sở, ban, ngành, địa phương

Xem với cỡ chữAA

Triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

(17:31 | 06/06/2019)

Ngày 02-5-2019 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 550/UBND-VHXH về việc triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 03-01-2019 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.

Trẻ em tham quan các gian hàng sách tại Ngày Sách Việt Nam do Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp tổ chức năm 2019.

 

Những năm qua việc xét công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em được các cấp, các ngành, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, có 145/145 xã, phường, thị trấn được công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em, đạt tỉ lệ 100%. Tuy nhiên quá trình thực hiện vẫn còn một số bất cập như: Công tác phối hợp chưa đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở; mức độ quy hoạch, đầu tư, duy trì các cơ sở vật chất, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí, thể dục, thể thao cho trẻ em còn hạn chế; xây dựng môi trường sống an toàn cho trẻ em chưa đạt hiệu quả, một số vụ việc xâm hại, bạo lực trẻ em vẫn còn xảy ra, trẻ em tử vong do tai nạn thương tích nhất là đuối nước vẫn còn ở mức cao…

 

Để triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg trong thời gian tới đạt kết quả, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức hướng dẫn, triển khai tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các sở, ngành, địa phương liên quan tham mưu, đề xuất đưa tiêu chí tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bố trí nguồn nhân lực đầu tư thực hiện các chỉ tiêu theo Quyết định số 06/QĐ-TTg.

 

Sở Tài chính thẩm định và tổng hợp kinh phí trong dự toán hàng năm để đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em ở cấp huyện, xã. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng dự toán kinh phí thực hiện, kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí theo đúng quy định.

 

Sở Nội vụ chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan hướng dẫn quy định về xét khen thưởng thành tích thực hiện xây dựng xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.

 

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, Đài Truyền thanh các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền Quyết định số 06/QĐ-TTg, hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Cục trẻ em thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Công an tỉnh tổ chức hướng dẫn việc thu thập các tiêu chí xây dựng nông thôn mới cấp cơ sở. Thực hiện quy hoạch, ưu tiên và khuyến khích phân bổ, vận động các nguồn lực thực hiện các tiêu chí xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em ở các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn ngành. Chỉ đạo lồng ghép việc thực hiện tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em với các chương trình, dự án như: Phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; Phòng, chống mua bán phụ nữ và trẻ em; Chương trình giảm nghèo; Phòng, chống dịch bệnh, suy dinh dưỡng trẻ em…

 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo và giám sát việc thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg trong phong trào “Toàn dân chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Tham gia phản biện, giám sát và góp ý việc thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh.

 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai quán triệt và thực hiện có hiệu quả Quyết định số 06/QĐ-TTg; đưa quy định tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em; bố trí kinh phí thực hiện; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em./.   

Hường Nhan