Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Xem với cỡ chữAA

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 06 đến 10/02

(15:04 | 15/02/2017)

Rà soát, bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động; tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong lĩnh vực y tế; giao chỉ tiêu giải quyết việc làm năm 2017… là những thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong tuần qua.

     Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Văn Huỳnh đã ký ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 theo Quyết định số 1028/QĐ-TTg ngày 08/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ; tạo sự chuyển biến quan trọng về nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị về công tác gia đình; tạo sự đồng thuận trong cộng đồng xã hội và thành viên gia đình thực hiện mục tiêu xây dựng gia đình Việt Nam thật sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội. Phấn đấu đến năm 2020 đạt các mục tiêu như: có 80% hộ gia đình trở lên được tiếp cận thông tin về giáo dục đời sống gia đình; có 80% học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông, sinh viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tham dự các buổi sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đời sống gia đình; trên 60% thanh niên khu vực nông thôn, miền núi và vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo được tham gia các sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đời sống gia đình; có 80% công nhân lao động tại các khu công nghiệp được tham gia các sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đời sống gia đình; có 100% cán bộ, chiến sĩ độ tuổi thanh niên trong lực lượng vũ trang được tham gia các sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đời sống gia đình; có trên 60% đơn vị, tổ chức cấp cơ sở của Đoàn TNCS HCM, Hội LHPN và Công đoàn có tổ chức sinh hoạt chuyên đề hoặc lồng ghép nội dung về giáo dục đời sống gia đình cho đoàn viên, hội viên và đoàn viên công đoàn.
      Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Văn Huỳnh đã ký ban hành Kế hoạch số 17/KH-UBNDthực hiện Chương trình số 08-CTr/TU ngày 25/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh. Các nhiệm vụ trọng tâm như: tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quy chế dân chủ; tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; trách nhiệm của của người đứng đầu cơ quan, đơn vị về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, cải cách hành chính, phát triển kinh tế- xã hội ở từng cơ sở, địa bàn dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; nâng cao trách nhiêm của hệ thống chính trị trong việc phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các tệ nạn; chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch; kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ tại các cơ quan, đơn vị.
      Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Văn Huỳnh đã ký ban hành Kế hoạch số 18/KH-UBNDthực hiện Đề án “Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí, gắn với nâng cao chất lượng hoạt động đối với các loại hình báo chí đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh nhằm mục đích sắp xếp, cơ cấu lại hệ thống báo chí gắn với đổi mới mô hình hoạt động; nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý báo chí; giúp các cơ quan báo chí mạnh về số lượng, chất lượng, về đội ngũ người làm báo và đảm bảo thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích. Xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo, quản lý báo chí của cấp ủy Đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu cơ quan báo chí; quy hoạch, phát triển báo chí phù hợp với xu thế phát triển khoa học công nghệ và xu thế phát triển thông tin, truyền thông của đất nước; phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh và quy hoạch phát triển, quản lý báo chí toàn quốc; phát triển báo chí theo hướng cách mạng, chuyên nghiệp, hiện đại, chất lượng, hiệu quả đáp ứng nhu cầu thông tin của Nhân dân, tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; đúng quy định, định hướng quy hoạch của Chính phủ.
      Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng đã ký ban hành Kế hoạch số 19/KH-UBND theo dõi thi hành pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnhnhằm xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật; kiến nghị thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập, hạn chế trong việc thi hành pháp luật, đề xuất giải pháp cụ thể, góp phần nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật. Nội dung kế hoạch gồm: Triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật đối với từng văn bản quy phạm phápluật, theo dõi thi hành pháp luật đối với vụ việc thực thi pháp luật cụ thể, theo dõi thi hành pháp luật đối với lĩnh vực trọng tâm; kiểm tra việc thi hành pháp luật; thu thập, xử lý thông tin về theo dõi thi hành pháp luật; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trực thuộc triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật; tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng pháp luật; phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng về công tác theo dõi thi hành pháp luật; cử công chức tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng do Bộ Tư pháp, UBND tỉnh tổ chức.
      Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Văn Huỳnh đã ký ban hành Kế hoạch số 20/KH-UBND thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 với các nhiệm vụ chủ yếu: Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; tiếp tục rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách bảo đảm công khai minh bạch để ngăn ngừa tham nhũng; công khai tài chính, tài sản, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành về chế độ, định mức tiêu chuẩn; tiếp tục rà soát sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ áp dụng tại cơ quan, đơn vị mình theo nguyên tắc công khai, dân chủ và đúng chế độ, định mức, tiêu chuẩn; xây dựng kế hoạch và thực hiện chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng theo quy định tại Nghị định số 158/2007/NĐ-CP; thực hiện việc kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập đối với người có nghĩa vụ phải kê khai đảm bảo đúng quy định…
      Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Văn Huỳnh đã ký ban hành Quyết định số 247/QĐ-UBND giao chỉ tiêu giải quyết việc làm năm 2017 cho các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Tổng số lao động được giải quyết việc làm là 35.000, trong đó giải quyết việc làm tại địa phương là 16.650, lao động đi làm việc ngoài tỉnh là 18.350.
     Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Văn Huỳnh đã ký ban hành Công văn số 146/UBND-VHXH chỉ đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh rà soát, bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động. Yêu cầu Bảo hiểm xã hội tỉnh có trách nhiệm xây dựng quy trình, lộ trình thực hiện việc rà soát, thẩm định bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động từ tỉnh đến các huyện, thị xã, thành phố. Các đơn vị sử dụng lao động hướng dẫn người lao động đối chiếu quá trình đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, thông tin về nhân thân ghi trên sổ bảo hiểm xã hội, bổ sung đầy đủ hồ sơ theo hướng dẫn của cơ quan Bảo hiểm xã hội. Phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội bàn giao trực tiếp sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động tại đơn vị quản lý. UBND các huyện, thị xã, thành phố có văn bản chỉ đạo Bảo hiểm xã hội huyện, UBND các xã, phường, thị trấn, các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn quản lý phối hợp thực hiện nghiêm việc rà soát, thẩm định bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động.
      Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Văn Huỳnh đã ký ban hành Công văn số 159/UBND-VHXH chỉ đạo các sở, ngành và địa phương tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong lĩnh vực y tế. Yêu cầu tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Công điện số 90/CĐ-BCĐ389 ngày 13/7/2015 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về việc phát động cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh, hàng giả là thực phẩm, thực phẩm chức năng, dược phẩm, mỹ phẩm. Rà soát lại việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước về dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm, thực phẩm chức năng, trong đó kiểm soát chặt chẽ quy trình cấp phép; rà soát các đơn vị vừa qua phát hiện vi phạm có chấp hành, tuân thủ việc xử lý hay không. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp tái vi phạm. Rà soát các hoạt động cấp phép sản xuất, nhập khẩu, hợp quy, kiểm tra chất lượng các mặt hàng thực phẩm, rượu, bia, bánh kẹo, nước giải khát, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, dược liệu và các loại hàng hóa khác.Tập trung thanh tra, kiểm tra các mặt hàng là phụ gia thực phẩm, phẩm màu, chất hỗ trợ chế biến thực phấm, hóa chất bảo quản thực phẩm, chất cấm trong chế biến thực phẩm; hoa quả, đồ uống; thực phẩm chức năng; dược phẩm; mỹ phẩm tại các địa bàn trọng điểm, khu vực cửa khẩu và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái và hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ./.

Trung Kiên (tổng hợp) (TN - http://vanphong.kiengiang.gov.vn)