Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Xem với cỡ chữAA

Góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh

(08:34 | 28/05/2019)

Hôm qua, 27-5, Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh phối hợp Ban Dân vận Tỉnh ủy (BDVTU) tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương trong tỉnh triển khai kế hoạch “Năm dân vận chính quyền” (NDVCQ) 2019. Các đồng chí: Phạm Vũ Hồng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; Lâm Hoàng Sa - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng BDVTU, chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phạm Vũ Hồng (đứng) – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phát bi3e63u tại hội nghị trực tuyến với các địa phương trong tỉnh triển khai kế hoạch “Năn dân vận chính quyền” 2019.

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Vũ Hồng cho rằng, năm 2018, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và BDVTU triển khai NDVCQ phù hợp tình hình thực tế của tỉnh; các sở, ngành cấp tỉnh, ban dân vận và UBND cấp huyện xây dựng và triển khai thực hiện NDVCQ đạt nhiều kết quả; công tác cải cách hành chính chuyển biến tích cực, tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ nâng lên; dân chủ trực tiếp ở các cấp, các ngành được mở rộng... Tuy nhiên, đồng chí Phạm Vũ Hồng cho rằng, sự phối hợp triển khai thực hiện NDVCQ 2018 từ tỉnh đến cấp huyện còn chậm, chưa nhịp nhàng; việc thực hiện tinh giản biên chế còn chậm so yêu cầu đề án được phê duyệt; hiệu quả quản trị và hành chính công đạt thấp; thủ tục hành chính còn giải quyết chậm; một số cán bộ, công chức còn gây phiền hà đối với tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính...

 

Về nhiệm vụ thực hiện kế hoạch NDVCQ 2019, đồng chí Phạm Vũ Hồng đề nghị các ngành, các cấp trong tỉnh triển khai ngay kế hoạch thực hiện; tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; quán triệt chủ trương, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận để tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong mối quan hệ với dân; đảm bảo chính sách, pháp luật phù hợp thực tiễn, đáp ứng nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân; nâng cao trình độ nghiệp vụ, đạo đức công vụ, thái độ cán bộ, nhất là cán bộ trực tiếp thực hiện công việc liên quan đến dân. Các ngành, các cấp trong tỉnh tập trung tuyên truyền, vận động và triển khai tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả; sớm đưa trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh vào phục vụ nhân dân. Đồng chí Phạm Vũ Hồng đề nghị hội đồng nhân dân các cấp trong tỉnh phát huy hơn nữa vai trò giám sát thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các vấn đề cử tri quan tâm; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tiếp tục thực hiện tốt quy chế giám sát và phản biện xã hội, tham gia đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền...

 

Tại hội nghị, đồng chí Lâm Hoàng Sa đề nghị lãnh đạo sở, ngành, địa phương trong tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tạo chuyển biến trong thực hiện NDVCQ một cách nghiêm túc, nhất là trong công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; tăng cường tham vấn ý kiến người dân trong việc thực hiện thủ tục hành chính; tăng cường kiểm tra thái độ, đạo đức công vụ của cán bộ, người thực thi công vụ; thực hiện tốt quy chế dân chủ...

 

Năm 2018, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và BDVTU phối hợp chỉ đạo triển khai, thực hiện NDVCQ cụ thể, sâu sát, phù hợp tình hình của tỉnh. Qua đó, nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị về công tác dân vận nói chung và công tác dân vận chính quyền nói riêng. Kinh tế - xã hội có nhiều tiến bộ trên nhiều lĩnh vực, nhiều chỉ tiêu tăng cao; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm chỉ đạo thực hiện; tỷ lệ hộ nghèo giảm. Cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính chuyển biến tích cực; năm 2018, tỷ lệ cắt giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính 19,12%, hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,57%.

 

Tại hội nghị, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và BDVTU ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện NDVCQ 2019. Theo đó, hai bên tiếp tục phối hợp tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong mối quan hệ với dân, trọng tâm là đẩy mạnh việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là những vụ khiếu kiện phức tạp, đông người, tạo đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi phương châm hành động của Chính phủ năm 2019 “Kỷ cương, liêm chính, hành chính, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả” và các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh; chỉ đạo thực hiện NDVCQ 2019 gắn với triển khai nhiệm vụ cụ thể của các cấp, các ngành nhằm tạo chuyển biến, hiệu quả trong phục vụ người dân và doanh nghiệp...

QUỐC TRINH