Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động các sở, ban, ngành, địa phương

Xem với cỡ chữAA

Năm 2019: Mở 04 lớp cao cấp lý luận chính trị, 12 lớp trung cấp lý luận chính trị-hành chính

(13:23 | 11/03/2019)

Ngày 28-02-2019, Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành Công văn số 1098-CV/BTCTU triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) năm 2019.

Theo đó, năm 2019 sẽ mở:


02 lớp cao cấp lý luận chính trị (LLCT) hệ không tập trung cho 180 học viên (HV): tại Trường Chính trị tỉnh 01 lớp 90 HV, tại huyện Phú Quốc 01 lớp 90 HV; 01 lớp cao cấp LLCT hệ tập trung 50 HV và 01 lớp hoàn chỉnh cao cấp LLCT 90 HV tại Trường Chính trị tỉnh.


12 lớp trung cấp LLCT-hành chính (HC) 820 HV: 01 lớp 50 HV hệ tập trung tại Trường Chính trị tỉnh; 02 lớp 140 HV hệ tại chức cho sở, ngành, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp vốn Nhà nước chi phối; 01 lớp 70 HV cho Công an tỉnh; 08 lớp hệ tại chức 560 HV cho huyện và cụm huyện.


Đối tượng, tiêu chuẩn và điều kiện của CBCCVC dự học các lớp cao cấp LLCT và trung cấp LLCT-HC thực hiện đúng Hướng dẫn số 44-HD/BTC ngày 27-11-2014 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
 

Đức Tuệ