Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Chính trị

Xem với cỡ chữAA

Xây dựng, hoàn hiện một số văn bản quy định về các chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức

(10:00 | 07/11/2018)

Ngày 24 tháng 10 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 132/NQ-CP về ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Kế hoạch số 10-KH/TW ngày 06/6/2018 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW.


Theo đó, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành liên quan tập trung xây dựng, hoàn hiện một số văn bản quy định về các chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức như sau:


04 Luật: (1) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức; (2) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; (3) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương; (4) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhà ở (Quy định về chính sách nhà ở đối với cán bộ, công chức) và hoàn thành trong năm 2018–2019.


06 Nghị định: (1) Nghị định về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, điều động và luân chuyển đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; (2) Nghị định quy định việc áp dụng một số điều của Luật cán bộ, công chức đối với cán bộ; (3) Nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước (hoàn thành trong Quý IV/2018); (4) Nghị định quy định về đánh giá và phân loại đối với cán bộ, công chức, viên chức (hoàn thành trong Quý I/2019); (5) Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (hoàn thành trong Quý III/2018) và Nghị định Sửa đổi, bổ sung nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ quy định về việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ (hoàn thành trong quý I/2019).


10 Đề án: (1) Đề án cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức của hệ thống cơ quan hành chính nhà nước các cấp;  (2) Đề án đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, tạo nguồn và phát huy đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số; (3) Đề án đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ cho người dân tộc thiểu số bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2018 – 2025; (4) Đề án đào tạo cán bộ xã cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số (hoàn thành trong quý IV/2018); (5) Đề án thực hiện thống nhất việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức; (6) Đề án về chương trình học song ngữ trong các cấp học phổ thông (triển khai từ năm học 2019-2020) (hoàn thành trong quý I/2019); (7) Đề án về chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ các cấp; (8) Đề án xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tình hình mới; (9) Đề án xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tình hình mới; (10) Đề án bảo vệ chính trị nội bộ trên không gian mạng, nhất là bảo vệ cán bộ cấp chiến lược (hoàn thành trong quý II/2019).


Nghị quyết 132/NQ-CP có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 

Thanh Bình