Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Thông tin Khen thưởng - Xử phạt

Xem với cỡ chữAA

Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng

(09:00 | 28/08/2014)

Ngày 14-8-2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 1057-CV/TU về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

Theo đó, Tỉnh ủy đã đánh giá kết quả sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 21-5-2004 của Bộ Chính trị “Về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến”, công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) của tỉnh ta đã có chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế. Phong trào thi đua (PTTĐ) yêu nước đã được tổ chức sâu rộng, nội dung, hình thức phát động thi đua có bước đổi mới, phù hợp với thực tế tình hình, gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, qua đó động viên cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực sáng tạo trong học tập, lao động, sản xuất; kịp thời khuyến khích, tôn vinh những tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc; việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt ngày càng được quan tâm. Tuy nhiên, PTTĐ phát triển chưa đồng đều, liên tục, nhiều nơi còn mang nặng tính hình thức, chưa có sự lồng ghép các PTTĐ có cùng địa bàn, cùng đối tượng, chưa gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị. Nhiều nơi việc khen thưởng còn thiếu chính xác; khen thưởng cho người lao động trực tiếp sản xuất, nông dân, ngư dân, công nhân còn ít; việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến hiệu quả chưa cao; biện pháp tuyên truyền thiếu đồng bộ… làm hạn chế động lực phấn đấu của tập thể và cá nhân. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế trên là do nhận thức của một số cấp ủy đảng, chính quyền và các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, nhất là người đứng đầu về ý nghĩa, tác dụng của công tác TĐKT chưa đầy đủ, toàn diện; chỉ đạo tổ chức thực hiện chưa đồng bộ và thiếu chặt chẽ; bộ máy làm công tác TĐKT nhiều nơi chưa ổn định; năng lực tham mưu của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) làm công tác này còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng tốt yêu cầu.

Để tiếp tục đổi mới công tác TĐKT theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 07-4-2014 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra 6 nhiệm vụ sau:

Một là, tổ chức triển khai, quán triệt và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 34-CT/TW, ngày 07-4-2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác TĐKT trong cả hệ thống chính trị, nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trong chỉ đạo tổ chức các PTTĐ, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả công tác TĐKT; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời biểu dương những điển hình tốt, phát hiện, ngăn ngừa tiêu cực, khắc phục nhanh các hạn chế, yếu kém trong công tác TĐKT; tránh tình trạng khen thưởng tràn lan, không thực chất. Mỗi chi bộ, mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu và là hạt nhân trong các PTTĐ ở cơ sở, gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” làm cho PTTĐ trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Hai là, tăng cường tuyên truyền đường lối, chủ trương của Ðảng, tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chính sách, pháp luật của Nhà nước về TĐKT, trong đó chú trọng tuyên truyền Luật Thi đua, Khen thưởng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TĐKT. Qua đó, làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, đảng viên CCVC và nhân dân về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác TĐKT trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chủ động hội nhập quốc tế. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng có trách nhiệm tuyên truyền các PTTĐ yêu nước trọng tâm là PTTĐ “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”… trong đó nhân dân là chủ thể, phải được biết, được bàn, được làm và là người trực tiếp thụ hưởng, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Tăng thời lượng tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt. Trường Chính trị tỉnh và các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, theo hướng dẫn của trên có kế hoạch đưa vào chương trình giảng dạy đường lối, chủ trương của Ðảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về TĐKT, qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của CBCCVC về công tác TĐKT và thực hiện tốt công tác TĐKT trong thời gian tới.

Ba là, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các PTTĐ đua yêu nước theo hướng: Sát cơ sở, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của cơ quan, đơn vị, địa phương để tổ chức phát động PTTĐ với chủ đề, tên gọi dễ nhớ, có tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực, đảm bảo triển khai có hiệu quả với hình thức phong phú, hấp dẫn. Lồng ghép nội dung một số PTTĐ có cùng đối tượng tham gia trên cùng địa bàn. Thực hiện tốt công tác đôn đốc, kiểm tra, sơ, tổng kết PTTĐ, qua đó lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên trong tổ chức chỉ đạo các PTTĐ, bảo đảm thực hiện đồng bộ ở cả 4 khâu: phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến. Quan tâm tạo điều kiện để các điển hình tiên tiến được tuyên truyền nêu gương, tạo sự lan tỏa trong cơ quan, đơn vị, địa phương.

Bốn là, nâng cao chất lượng công tác bình xét đề nghị khen thưởng từ cơ sở bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, đúng qui trình; coi trọng việc phát hiện, lựa chọn các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc để khen thưởng. Ðề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện những điển hình tiên tiến để khen thưởng và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng. Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, ngư dân, người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ, công an xã, bảo vệ dân phố, dân phòng, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp... Quan tâm khen thưởng cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo và vùng dân tộc thiểu số. Tập trung giải quyết dứt điểm việc khen thưởng thành tích trong các cuộc kháng chiến và thực hiện chế độ, chính sách đối với các đối tượng có công lao, thành tích, cống hiến trong các cuộc kháng chiến của dân tộc.

Năm là, tiếp tục thực hiện tốt Công văn số 409-CV/TU, ngày 31-5-2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh PTTĐ yêu nước. Các ngành, các cấp xây dựng kế hoạch, phát động PTTĐ sâu rộng trong CBCCVC và người lao động nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX gắn với việc thực hiện tốt hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Kiên Giang lần thứ IV và Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ IX vào năm 2015, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2014 và 2015.

Sáu là, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị, đồng thời chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã rà soát, khẩn trương kiện toàn bộ máy làm công tác TĐKT các cấp đảm bảo sự thống nhất, ổn định từ tỉnh tới cơ sở; bố trí đội ngũ CBCCVC có năng lực, trình độ phù hợp, đáp ứng yêu cầu công tác TĐKT; có chính sách hỗ trợ cán bộ kiêm nhiệm làm công tác TĐKT cấp xã. Nâng cao vai trò của hội đồng TĐKT các cấp trong việc tham mưu, đề xuất tổ chức PTTĐ và thực hiện chính sách khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng. Ðẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác TĐKT.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Hội đồng TĐKT tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Công văn này, định kỳ báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy./.

Hà Chiến/www.kiengiang.gov.vn