Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Kinh tế - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

Tăng cường phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(14:41 | 06/09/2019)

Ngày 01/8/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Kiên Giang ban hành Công văn số 993/UBND-KTCN về việc tăng cường phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước theo quy định của Luật Thủy lợi.

Hệ thống tưới tiên tiến tại vườn Cam của một hộ dân.


Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố tổ chức rà soát, đánh giá, báo cáo thực trạng các công trình và việc tổ quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn. Xác định quy mô thủy lợi nội đồng và vị trí giao nhận sản phẩm, vụ thủy lợi trên địa bàn; nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong đầu tư xây dựng công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng, áp dụng kỹ thuật tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (tưới nhỏ giọt, phun mưa, SRI, nông lộ phơi...).


Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao năng lực quản lý, khai thác công trình thủy lợi cho cán bộ quản lý nhà nước về thủy lợi ở cấp huyện, xã; các đối tượng làm công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi của tổ chức thủy lợi cơ sở. Tổ chức tập huấn, tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thủy lợi, đậc biệt là thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước và vận động đoàn thể, doanh nghiệp và người dân tham gia.


UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị rà soát, đánh giá, báo cáo thực trạng các công trình và việc tổ chức quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn toàn tỉnh. Phối họp với cơ quan truyền thông, tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước về thủy lợi, đặc biệt là thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước. Thành lập, củng cố, kiện toàn, sắp xếp và đổi mới quy mô hoạt động của các tổ chức thủy lợi cơ sở trên địa bàn theo Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; củng cố năng lực các tổ chức, cá nhân tham gia khai thác công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng đáp ứng năng lực theo Nghị định số 67/2018/NĐ- CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ, hoàn thành trước ngày 30/6/2021.
 

Tú Long