Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quyết định

Xem với cỡ chữAA

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Y tế, tỉnh Kiên Giang.

(10:02 | 09/07/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1467_QD-UBNDsigned_201907040905301170.pdf