Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Thông tin Khen thưởng - Xử phạt

Xem với cỡ chữAA

Phát động phong trào thi đua thực hiện chương trình Năm Du lịch quốc gia 2016 - Phú Quốc - Đồng bằng sông Cửu Long

(22:03 | 16/01/2016)

 Ngày 06/01/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Văn Huỳnh đã ký ban hành Kế hoạch số 02/KH-UBND Phát động phong trào thi đua chuyên đề thực hiện chương trình Năm Du lịch quốc gia 2016 - Phú Quốc - Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo đó, mục đích của kế hoạch là động viên các cơ quan, tổ chức; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tích cực hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2016- Phú Quốc- Đồng bằng sông Cửu long ( gọi tắt là Năm Du lịch quốc gia 2016) bằng những việc làm thiết thực góp phần vào việc tổ chức thành công các sự kiện trên địa bàn tỉnh đã được đề ra trong Năm Du lịch quốc gia 2016, đồng thời tạo được ấn tượng tốt đối với du khách trong và ngoài nước về hình ảnh, con người và sự phát triển của tỉnh Kiên Giang. Phong trào thi đua phải được phát động sâu rộng, thu hút các tập thể, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong tỉnh tham gia thường xuyên, liên tục, tạo ra động lực mới vượt qua khó khăn, thách thức phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Năm Du lịch quốc gia 2016 đã đề ra. Phong trào thi đua phải được tổng kết, biểu dương khen thưởng kịp thời; phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến.

Về đối tượng thi đua bao gồm các tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (trực tiếp tổ chức các sự kiện Năm Du lịch quốc gia 2016 và gián tiếp tham gia); các tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh, ngoài nước trực tiếp ủng hộ, giúp đỡ tổ chức thực hiện các sự kiện Năm Du lịch quốc gia 2016 của tỉnh Kiên Giang.

Thời gian thực hiện thi đua từ tháng 11/2015 đến hết năm 2016. Nội dung thi đua gồm: Thi đua thực hiện tốt các nội dung Năm Du lịch quốc gia 2016 đã được đề ra tại Điểm 2, Mục II Kế hoạch số 147/KH-BTC ngày 22/10/2015 của Ban Tổ chức địa phương Năm Du lịch quốc gia 2016.

Mục tiêu thi đua là: Thứ nhất, phấn đấu tổ chức thành công 13 sự kiện trong Năm Du lịch quốc gia 2016 tại tỉnh Kiên Giang. Thứ hai, phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành trung ương và một số tỉnh, thành phố trong cả nước thực hiện các hoạt động của Năm Du lịch quốc gia 2016 có liên quan tới tỉnh Kiên Giang. Thứ ba, đẩy mạnh xã hội hóa và vận động, quảng bá giới thiệu hình ảnh Kiên Giang với bạn bè trong nước và quốc tế.

Về tiêu chuẩn thi đua: Thứ nhất, đối với tập thể trực tiếp tổ chức thực hiện các sự kiện, tiêu chuẩn gồm: Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nội bộ đoàn kết; hoàn thành tốt các nội dung, chỉ tiêu đăng ký thi đua chuyên đề này và đạt các tiêu chuẩn: Là tập thể tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao về tổ chức sự kiện cấp tỉnh hoặc tại địa phương trong Năm Du lịch quốc gia 2016; có nhiều sáng tạo hoặc áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong tổ chức thực hiện sự kiện đạt hiệu quả cao, an toàn và tiết kiệm; Vận động xã hội hóa (hoặc tham mưu vận động) tổ chức sự kiện đạt hiệu quả cao (kinh phí vận động chiếm từ 60% tổng kinh phí trở lên). Đối với cá nhân trực tiếp thực hiện các sự kiện, tiêu chuẩn gồm: Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tiêu biểu xuất sắc trong số các cá nhân hoàn thành tốt các nội dung, chỉ tiêu đăng ký thi đua theo chuyên đề này; Có sáng tạo trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao trong việc tổ chức các sự kiện đem lại hiệu quả cao. Thứ hai, đối với tập thể tham gia thực hiện các sự kiện, tiêu chuẩn gồm: Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết và là tập thể tiêu biểu có nhiều thành tích trong việc ủng hộ (công sức, tiền của, phương tiện trị giá từ 200 triệu đồng; phương pháp tổ chức…) hoặc vận động ủng hộ (vận động xã hội hóa trị giá từ 400 triệu đồng; vận động quốc tế; vận động khác,…) góp phần vào thành công của các sự kiện trong Năm Du lịch quốc gia 2016 hoặc là tập thể tiêu biểu, xuất sắc trong việc tham gia cung cấp dịch vụ có chất lượng, đảm bảo bán đúng giá đã đăng ký và niêm yết, góp phần vào việc thực hiện thành công các sự kiện trong Năm Du lịch quốc gia 2016 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, được dư luận đánh giá cao. Đối với cá nhân tham gia thực hiện các sự kiện, tiêu chuẩn gồm: Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong việc tham gia ủng hộ (công sức, tiền của, phương tiện trị giá từ 75 triệu đồng; phương pháp tổ chức,…) hoặc vận động ủng hộ (vận động xã hội hóa trị giá từ 150 triệu đồng; vận động quốc tế; vận động khác,…) góp phần vào việc thực hiện thành công các sự kiện trong Năm Du lịch quốc gia 2016 hoặc có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong việc chỉ đạo đơn vị tổ chức thực hiện cung cấp dịch vụ có chất lượng, đảm bảo bán đúng giá đã đăng ký và niêm yết, góp phần vào việc thực hiện thành công các sự kiện trong Năm Du lịch quốc gia 2016 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, được dư luận đánh giá cao.
Hình thức khen thưởng: Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua chuyên đề Năm Du lịch quốc gia 2016 được bình chọn.

Để hưởng ứng phát động thi đua của UBND tỉnh các tập thể, cá nhân trong tỉnh phải đăng ký (theo mẫu) với cơ quan, đơn vị nơi mình công tác, nếu là người dân thì đăng ký với UBND xã, phường, thị trấn nơi mình cư trú đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, việc đăng ký kết thúc vào cuối tháng 2/2016 (riêng đối tượng ngoài tỉnh, ngoài nước không nhất thiết phải đăng ký thi đua); các cơ quan, đơn vị tổng hợp đăng ký thi đua gởi về UBND tỉnh (qua Ban Thi đua - Khen thưởng). Kết thúc Năm Du lịch quốc gia 2016, tập thể, cá nhân có đăng ký mới bình xét đề nghị khen thưởng từ cơ sở.

UBND tỉnh cũng quy định việc xét và gởi hồ sơ đề nghị khen thưởng thành tích tham gia Năm Du lịch quốc gia 2016 trước 15/01/2017./.

HC (TN-http://sonoivu.kiengiang.gov.vn)