Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em

(09:09 | 15/05/2019)

Ngày 14-5-2019, đồng chí Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhan dân tỉnh đã ký ban hành Công văn số 871-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện công tác chăm sóc,     giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Theo đó, thời gian gần đây đã xảy ra nhiều vụ vi phạm về quyền trẻ em, đặc biệt là bạo lực, xâm hại trẻ em từng lúc diễn biến phức tạp. Tai nạn, thương tích, đuối nước ở trẻ em chưa giảm. Riêng trong năm 2018, toàn tỉnh đã xảy ra 80 trường hợp, trong đó 24 trẻ bị tai nạn, thương tích, 30 trẻ bị đuối nước, 26 trẻ bị xâm hại tình dục, gây bức xúc trong dư luận.


Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các ngành chức năng triển khai thực hiện tốt một số nội dung:


Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục triển khai quán triệt sâu rộng và tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 05-11-2012 của Bộ Chính trị khóa XI, Kế hoạch số 73-KH/TU, ngày 28-01-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 05-11-2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) và các nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Báo cáo số 216-BC/TU, ngày 05-9-2017 của Tỉnh ủy về sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Bộ Chính trị “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”. Đặc biệt quan tâm đến việc thực hiện quyền trẻ em, tạo môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho mọi trẻ em; triển khai tích cực và có hiệu quả các biện pháp phòng, chống xâm hại, bạo lực đối với trẻ em, buôn bán trẻ em; can thiệp, hỗ trợ kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; thực hiện các giải pháp phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước, tai nạn giao thông ở trẻ em. Nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.


Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 18/CT-TTg, ngày 16-5-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; Nghị Quyết số 154/2015/NQ-HĐND, ngày 09-12-2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình và bảo vệ chăm sóc trẻ em giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND, ngày 12-4-2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình và bảo vệ chăm sóc trẻ em giai đoạn 2016-2020. Rà soát, bố trí cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em ở cơ sở đáp ứng yêu cầu; củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của ban chỉ đạo công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em các cấp.


Các cơ quan báo, đài của tỉnh và đài truyền thanh các huyện, thành phố tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về trẻ em; đặc biệt là Luật trẻ em; về Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 với chủ đề “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số”. Tuyên truyền nâng cao trách nhiệm của toàn xã hội, cả hệ thống chính trị và từng gia đình, mỗi cán bộ công chức, viên chức và người dân về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Báo, đài thường xuyên mở chuyên mục, chuyên trang về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Kịp thời phát hiện và nêu gương những cá nhân, đơn vị có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn; đồng thời lên án những hành vi ngược đãi, xâm hại đối với trẻ em.


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công văn này. Công văn này triển khai, quán triệt đến chi bộ.
 

Thái Châu