Chào mừng bạn đến với Website Kiên Giang
 

English

 

TIN TỨC-SỰ KIỆN
  Hoạt động HĐND - UBND
  Kinh tế - Chính trị
  Văn Hóa - Xã Hội
  Điểm tin Kiên giang
  Tin Huyện Thị
BẦU CỬ QH VÀ HĐND
  Hoạt động UBBC tỉnh
  Hoạt động UBBC huyện
  Văn bản - Hướng dẫn
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
  Lịch làm việc của Lãnh đạo
  Thông tin chỉ đạo điều hành
  Tin Cải cách hành chính
  Tin công nghệ thông tin
HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG
GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
  Văn bản hướng dẫn
  Thông tin tiếp công dân
  Kết quả giải quyết khiếu nại
HỌC TẬP VÀ LT TGĐĐ HCM
GÓC LỮ HÀNH
  Đất nước - Con người
  Dành cho khách lữ hành
GIỚI THIỆU KIÊN GIANG
  Tổng quan
  Định hướng - Chiến lược
  Thông tin cần biết
BIỂN VÀ HẢI ĐẢO
DỰ ÁN MD-ICRSL
H.ĐỘNG NGÀNH KIỂM SÁT
THUẾ NHÀ NƯỚC
AN TOÀN GIAO THÔNG
DU LỊCH QUỐC GIA 2016
QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 2020
THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
  Thông tin đấu thầu
  Thông tin đất đai
  Xổ số kiến thiết Kiên Giang
  Góp ý sửa đổi Hiến pháp
Tìm kiếm thông tin

 

Số lượt truy cập

 

 

 

 

 

 

Thông tin được đưa ngày: 27-7-2012
Ngành Kiểm sát Kiên Giang thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, non sông đất nước ta thu về một mối, Viện Kiểm sát Kiên Giang cùng với 20 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố của miền Nam được thành lập theo Nghị định số 09-BTP/NĐ ngày 23 tháng 4 năm 1976 của Bộ Tư pháp Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hoà Miền Nam Việt Nam.

Từ đó đến nay đã 36 năm. Đó là chặng đường đánh dấu những thuận lợi cũng như không ít khó khăn trong hoạt động của ngành Kiểm sát Kiên Giang. Tuy nhiên, với sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Viện Kiểm sát hai cấp của tỉnh đã từng bước được củng cố, kiện toàn về tổ chức bộ máy, cán bộ làm cơ sở cho việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao trong từng thời điểm của lịch sử lập pháp nước nhà.

Trong quá trình thực hiện chức năng và nhiệm vụ của ngành, Viện Kiểm sát Kiên Giang luôn bám sát các Nghị quyết của Đảng, các chủ trương chính sách lớn của Nhà nước, nhất là quán triệt quan điểm của Đảng tại các Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc và Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 02 tháng 01 năm 2002 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới, Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02 tháng 6 năm 2005 về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; tập trung thực hiện tốt Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân năm 1981, 1992, 2002 và các văn bản chỉ đạo của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Kiên Giang về công tác xây dựng ngành, đẩy mạnh công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ, thực hiện tốt quy chế dân chủ, quy tắc ứng xử trong hoạt động của ngành. Từ đó hoạt động công tác kiểm sát đã đáp ứng được yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo luật định và phục vụ tốt yêu cầu chính trị của địa phương. Kết quả đạt được trong công tác nghiệp vụ và công tác xây dựng ngành thời gian qua của hai cấp Kiểm sát Kiên Giang là đáng tự hào để làm cơ sở tiếp tục thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của ngành bước vào giai đoạn mới.

Năm 2012 là năm mà Viện Kiểm sát nhân dân phải tập trung thực hiện nhiều công việc với yêu cầu đặt ra hết sức quan trọng vừa mang tính cấp thiết vừa có ý nghĩa lâu dài đối với sự phát triển của Ngành, tạo ra bước ngoặt và sự chuyển mình mới tích cực. Toàn ngành Kiểm sát nhân dân xác định đây là năm hoạt động: “Đổi mới, Chất lượng, Kỷ cương, Hướng về cơ sở”. Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 01/01/2012 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành năm 2012; Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 02/06/2005 và Kết luận số 79-KL/TW ngày 28/7/2010 của Bộ Chính trị; Nghị quyết của Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2012 và các chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp; Ngành Kiểm sát Kiên Giang đã xác định nhiệm vụ trọng tâm, chỉ đạo Viện Kiểm sát hai cấp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các họat động tư pháp trong lĩnh vực hình sự. Đổi mới biện pháp công tác, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thực hành quyền công tố, tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra. Kiểm sát chặt chẽ việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù theo đúng quy định của pháp luật. Chỉ đạo thực hiện nghiêm chỉnh Chỉ thị 15-CT/TW ngày 07/7/2007 của Bộ Chính trị về sự lãnh đạo Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng, Chỉ thị 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Quán triệt cán bộ, Kiểm sát viên các cấp nắm vững những nội dung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự và Luật Tố tụng hành chính. Khẩn trương sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ có đủ năng lực thực hiện hiệu quả công tác giải quyết các vụ việc dân sự, án hành chính. Nâng cao chất lượng kiểm sát thi hành án hình sự, thi hành án dân sự. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 09-CT/TW ngày 06/3/2002 của Ban Bí thư về một số vấn đề cấp bách trong việc giải quyết khiếu nại. Thực hiện tốt công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và bổ nhiệm cán bộ nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên, chú trọng đảm bảo biên chế cho cấp huyện để thực hiện chức năng, nhiệm vụ phục vụ tốt nhiệm vụ, chính trị địa phương.

Hai cấp Kiểm sát tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” và việc tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi, Kiểm sát viên tiêu biểu; thực hiện tốt năm đức tính của Người cán bộ Kiểm sát mà Bác đã dạy: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Đổi mới hoạt động chỉ đạo, điều hành; hướng mạnh các hoạt động về cơ sở; kịp thời nắm bắt và giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn hoạt động kiểm sát. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động nghiệp vụ và chỉ đạo, điều hành. Nghiên cứu đề xuất với Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh các vấn đề về chính sách, chế độ đối với cán bộ ngành Kiểm sát; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và phương tiện làm việc phục vụ công tác để từng bước đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Viện Kiểm sát hai cấp trong giai đoạn mới.

Những nhiệm vụ đó đặt ra phải tập trung thực hiện tốt để phục vụ việc tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 và việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp liên quan đến vị trí, chức năng của ngành Kiểm sát nhân dân, khẳng định về thiết chế Viện Kiểm sát nhân dân trong Hiến pháp: Viện Kiểm sát nhân dân thực hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, đặt trong Chương X như Hiến pháp hiện hành.

Tiếp nối kết quả tốt đẹp nhiều năm qua, công tác đạt được trong 6 tháng đầu năm của ngành Kiểm sát Kiên Giang đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đánh giá cao, nhiều lĩnh vực công tác được biểu dương. Thường trực Tỉnh uỷ cũng thống nhất đánh giá kết quả thực hiện tốt công tác Kiểm sát của hai cấp trong tỉnh, và yêu cầu ngành Kiểm sát cần bám sát nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới để thực hiện tốt chức năng mà Đảng và Nhà nước giao, góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Trong thời gian tới, nhất là 6 tháng cuối năm 2012 bước sang năm 2013 ngành Kiểm sát cần quán triệt thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp là tập trung cho yêu cầu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp liên quan đến vị trí, chức năng của ngành. Trên cơ sở báo cáo tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 trong ngành Kiểm sát nhân dân được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thông qua tại hội nghị công tác Kiểm sát ngày 09/01/2012 cũng như hội nghị cán bộ của ngành ngày 16/3/2012 đã khẳng định về thiết chế Viện Kiểm sát nhân dân trong Hiến pháp như hiện nay, cần có bổ sung, phát triển thêm. Thường trực Tỉnh uỷ Kiên Giang, tại buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát tỉnh do đồng chí Bí thư chủ trì đã kết luận về sự nhất quán để quán triệt nghiêm túc và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khoá XI); theo đó, tiếp tục khẳng định Viện Kiểm sát nhân dân thực hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, như Hiến pháp hiện hành; không chuyển Viện Kiểm sát thành Viện Công tố- là phù hợp với các điều kiện cụ thể về chính trị, kinh tế, xã hội nước ta. Để đạt được yêu cầu đó, hai cấp Kiểm sát tỉnh cùng với toàn ngành Kiểm sát nhân dân phải hết sức nỗ lực trong hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ và công tác xây dựng ngành, lấy thước đo hiệu quả làm trọng và cần nhận được sự ủng hộ thiết thực của đông đảo quần chúng nhân dân.

Trên tinh thần đó, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang mong muốn các đồng chí lãnh đạo Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tăng cường sự lãnh đạo, kiểm tra; các ban ngành cùng cán bộ, công chức và nhân dân trong tỉnh tham gia giám sát, góp ý, ủng hộ ngành Kiểm sát Kiên Giang để hai cấp Kiểm sát nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa góp phần tích cực vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương, tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành trong giai đoạn mới./.

Nguyễn Ngọc Phúc

Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Kiên Giang

[Trở về]

Các tin đã đưa:

 
 

 

 

 Sở Ban Ngành
   Sở Công Thương
   Quỹ Đầu tư Phát triển Kiên Giang
   KS Thủ tục Hành chính
   Viện Kiểm Sát
   Thanh tra tỉnh
   Ban Quản lý Khu kinh tế
   Chi Cục QL Thị trường
   Sở TT Truyền Thông
   Sở Lao động TB&XH
   Sở Giao thông vận tải
   Sở Khoa học Công nghệ
   Sở Nông nghiệp và PTNT
   Sở Nội Vụ
   Sở Tài chính
   Sở Y tế
   Xúc tiến Thương mại
   Công Báo Kiên Giang
   Liên Minh Hợp Tác Xã
   Sở Ngoại Vụ
   Sở Tài Nguyên MT
   Sở Xây dựng
 Các Huyện Thị
   Thị Xã Hà Tiên
   Thành Phố Rạch Giá

Dịch vụ công trực tuyến

Các Website liên kết

 

 

 

Website thông tin kinh tế xã hội tỉnh Kiên Giang - www.kiengiang.gov.vn

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang

Cơ quan thiết lập: Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang

Giấy phép do Cục Báo chí cấp, số: 70/GP-BC

Chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Vĩnh Lạc, Chánh Văn Phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Địa chỉ BBT: 06 Nguyễn Công Trứ - Vĩnh Thanh - Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại: (077) 3860022 , Fax: (077) 3862687 , Email: bbt@kiengiang.gov.vn

Ghi rõ nguồn "www.kiengiang.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này.