Hộp thư điện tử tố giác hành vi tham nhũng

 

Thực hiện Nghị quyết số 294A/2007/UBTVQH 12 ngày 27/09/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (khóa XII) về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 03/03/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Kiên Giang…

 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân tham gia công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, kể từ ngày 19/05/2008, Ban chỉ đạo tỉnh Kiên Giang về phòng, chống tham nhũng sẽ mở Hộp thư điện tử trên Website Kiên Giang với địa chỉ: chongthamnhung@Kiengiang.gov.vn để các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân cùng tham gia phát hiện, tố giác hành vi tham nhũng.

 

Ban chỉ đạo sẽ tiếp nhận và xử lý mọi thông tin phản ánh về hành vi tiêu cực, tham nhũng trên cơ sở tổ chức, cá nhân tham gia tố giác tham nhũng có danh tánh, địa chỉ rõ ràng; về cơ bản không xem xét xử lý các thư nặc danh. Người tham gia tố giác sẽ được bảo đảm không bị công khai danh tánh làm phương hại đến bản thân và được sự bảo vệ của pháp luật.

 

 

Thường trực Ban Chỉ Đạo